بخش خواهران جمعیت اصلاح شعبه کوهدامن: به مناسبت ماه رمضان کنفرانسی را زیر اعنوان استقبال از رمضان به تاریخ 23 ماه ثور دایر نمود. در این کنفرانس به فارغین اولین دوره تجوید قرآنکریم مدرسه تعلیم القرآن مربوط به شعبه کوهدامن بخش خواهران سند توزیع گردید . وهمچنان به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه کتاب دایر گردید.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!