څنګه باید له تنهایي سره مبارزه وکړو

تاسو یوازې، خپل ځان ته کافي یاستئ. له خپل ځان سره همداسې ښه چلن وکړه لکه څنګه چې تاسو له خپل یو ډېر خوږ نژدې ملګري سره کوئ. هغه ځایونو ته ولاړ شئ چې ستاسو ډېر خوښ دي، هغه فعالیتونه وکړئ چې تاسو خوشحاله کړي، په کوچنی خبرو او شیانو کي خوشالی ومومئ او ښه زیاته تفریح ​​وکړئ!
او کله چې تاسو تفریح کول او حالات په سړه سینه منل زده کړئ نو ایله به تاسي کولی شئ چې له ځان سره مینه وکړئ او یو خوشاله ژوند تېر