بخش خواهران جمعیت اصلاح نمایشگاه سه روزه کتاب را برگزار نمودند. این نمایشگاه که به تجلیل از هفته کتاب برای سه روز از تاریخ 30 ماه ثور سال 1397 هـ ش الی 2 ماه جوزا سال 1397 هـ ش در پوهنتون سلام برگزار گردیده بود جمع کثیری از محصلین و خواهران در آن اشتراک کردند.  در این نمایشگاه انواع مختلف کتابهای دینی ، آموزشی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، فقهی، خانواده گی و …. به نمایش گذاشته شده بود.

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!