برنامهٔ زیبای استقبال از رمضان
برنامه زیبای استقبال از رمضان روز شنبه تاریخ ۲۲ ماه ثور از طرف بخش خواهران جمعیت اصلاح‌ (مرکز) برگزار گردید.
برنامه فوق رأس ساعت ۲ بعد از ظهر با گرداننده گی خواهر نسیبه ( اسلامی ) و تلاوت زیبای خواهر صفیه ( حکیمی ) آغاز گردید. در ادامه سخنرانی های پر محتوا توسط مسعوده جامی ( نعمت رمضان ) و هایده اکبری ( احکام فقهی رمضان ) برای خواهران ارائه گردید. در جریان برنامه ترانه هایی توسط تیم ترانه هم اجرا گردید.
برنامه با تقدیم نمایشگاه که توسط خواهران تهیه گردیده بود به پایان رسید.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!