• تروریزم دین او مذهب نه لري

  تروریزم دین او مذهب نه لري

  دې حادثې ورښکاره کړه چې مسلمانان څه راز په مظلومیت له منځه تللي ، هغوی خواران خو په خپل عبادت ځای کې په لمانځه بوخت ول نو بیا غرب او دهغوی پلویانو ته دا بهانه هم نده پاتې چې مسلمان به تروریزم تورن کړي ، بلکې اصلي تروریستان خو دوی خپله دي.

 • زنان دعوتگر معاصر

  زنان دعوتگر معاصر

  در فرهنگ دینی و اسلامی ما مسلمانان،ایجاب می‌کند که زنان مسلمان در کنار برادران دینی‌شان دوشادوش آنان مسئولیت عظیم و بزرگ دعوتگری را به دوش گیرند و این بار امانت الهی را که دعوت است و زنان، نیمی از پیکر جوامع خوانده شده‌است، با تمام اصول و برنامه‌های آن به پیش برند. هرچند ما می‌دانیم که : «فرهنگ غربی به اندازه‌ای بالای سرزمین‌های اسلامی و برداشت‌های فرهنگ دینی مسلمانان تأثیر گذاشته‌است که حتا سخن‌گفتن از شجاعت و قهرمانی‌هایی زنان مسلمان و دعوتگر ننگ و عیبی پنداشته می‌شود. بناء باید ما از گام‌های ارزشمند زنان دعوتگر و مسلمان، فضایل و برتری‌های آنان، نسبت به اقشار دیگر جوامع خویش، سخنان و نوشته‌های بیشتری داشته باشیم. با تأسف که چنین نیستیم؛ بلکه خود را چنین می‌یابیم که گویا جوامع اسلامی در بخش سخن گفتن در مورد زنان دعوتگر مسموم شده باشند. و به همین‌خاطر در جوامع ما نام و چهره‌های زنان غربی که بی‌دین اند، در اذهان ما پر است. به همین منظور در جوامع اسلامی از گذشته؛ تا کنون در تاریخ اسلامی زنان الگو و دعوتگری بیشمار داریم و در این مختصر «زنان دعوتگر معاصر» مورد بحث ماست، با همۀ مشکلات هنوز هم کم نیست. به همین ارتباط جا دارد که در صدر زنان دعوتگر معاصر از زینب عزالی ، أمینه قطب، ...و غیره نام برد.

 • حقوق سیاسی زنان در اسلام

  حقوق سیاسی زنان در اسلام

  این سناریو را در نظر بگیرید که قوانین اسلام در آمریکا اجرا میشد. زمانی که مردی به زنی نگاه میکرد و فکری بیشرمانه و گستاخانه به ذهنش میرسید، در این زمان چشمش را پایین میانداخت. همه زنان همانطور که در قرآن آمده لباسهای اسلامی میپوشیدند. بعد از این اگر مردی مرتکب تجاوز میشد مجازات میشد. حال من از شما میپرسم! در این سناریو آیا نرخ تجاوز به عنف در آمریکا افزایش مییافت، همانطور باقی میماند یا کم میشد؟

 • هشتم مارچ؛ پروژه دیگر از غرب!

  هشتم مارچ؛ پروژه دیگر از غرب!

  نمیدانم کسانیکه به ظن شان؛ خود را مترقی و روشنفکر قلمداد میکنند و از هشت مارچ تجلیل به عمل می آورند گاهی هم پیش خود فکر کرده اند که آیا ارزش زن تنها به همین یکروز خلاصه میشود؟ آیا تنها به تجلیل یکروز میتوان جواب همه زحمات زن را در قبال خانواده و اجتماع داد؟

 • دین از همه و دعوت حق همه است!

  دین از همه و دعوت حق همه است!

  یکی از اشتباهات زشت و یکی از نواقص بد همین است که بعضی از دعوتگران و آنانی که بدین امر مشغولند و در صفوف حرکت اسلامی فعالند، تمام جهد و تلاش خود را محدود طبقه مرد میسازند و زنان را از نظر میاندازند، و یا هم تنها روی دانش آموختگان و با سوادان ترکیز میکنند و عوام و بی سوادان را مورد توجه قرار نمیدهند، یا اینکه تنها جوانان را در نظر داشته و از سالمندان و اطفال غافل میگردند، یا هم مشغول دعوت در جامعه های تمدنی و شهری میگردند ولی باشندگان اطراف و قریه جات را اگرچه خویشاوندان واقارب شان باشد فراموش میکنند و اخیرا اینکه توجه خود را به سوی دین داران و طلایه داران مساجد معطوف میسازند ولی مسلمانان غرق در معاصی در قهوه خانه ها و کلپ های شب نشینی را مورد توجه قرار نمیدهند.

 
 

دعوت و اصلاح