نشست سالانه بخش فرهنگی و نشرات سال 1397

بخش خواهران جمعیت اصلاح نشست سالانه بخش فرهنگی و نشرات خود را امروز 11 حوت برگزار کردند.

برنامه فوق رأس ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید.
در بخش اول برنامه ورکشاپ آموزشی برای مسئولین نشرات شعبات و مسئولین صفحات اجتماعی تقدیم گردید.
در بخش دوم برنامه روی پلان سال 1398 ه ش بحث و شرح صورت گرفت.
بخش سوم برنامه با سخن توجیهی جناب استاد نصیر احمد نویدی رئیس نشرات جمعیت اصلاح افغانستان آغاز شد. و جناب استاد در مورد ارزش فعالیت خواهران در سنگر رسانه یی صحبت پر محتوایی ایراد کردند.

برنامه فوق با اعطای تقدیر نامه به همکاران بخش نشرات و برندگان مسابقه مقاله نویسی به پایان رسید

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!