بخش خواهران دفتر ساحوی خوشحال خان امروز تاریخ۱۳۹۶،۱۱،۱۶ به مناسبت هفته حجاب کنفرانسی را تحت عنوان hejabam eftekharam khoshal khan در مدرسه خلفای راشیدین دایر نمودند.
این کنفرانس ساعت۹:۳۰ الی ۱۱بجه را در برگرفت که ابتدا با تلاوت قرآن کریم توسط خواهر مرضیه تقدیم وسپس بخش اول سخنرانی تحت عنوان تاریخچه حجاب توسط خواهر علیا حیات تقدیم وبعدازآن ترانه ی در مورد حجاب تقدیم و بعد از آن بخش دوم سخنرانی تحت عنوان چگونگی حجاب اسلامی و حکمتهای آن توسط خواهر صالحه سادات تقدیم گردیده و دعای ختم کنفرانس توسط خواهر حفیظه خوانده شد و در اخیرپوسترهای حجاب برای خواهران نیز توزیع گردید.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!