بخش خواهران جمعیت اصلاح (شعبه کوهدامن ) به مناسبت هفته حجاب ، کنفرانسی تحت عنوان hejab taj bandagi kohdaman hejab taj bandagi kohdaman.jpg1 hejab taj bandagi kohdaman.jpg2 hejab taj bandagi kohdaman.jpg3 hejab taj bandagi kohdaman.jpg4 hejab taj bandagi kohdaman.jpg5 hejab taj bandagi kohdaman.jpg6 را دایر نمودند. در ختم برنامه نمایشگاهی که توسط خواهران ترتیب گردیده بود به نمایش گذاشته شد و خواهران از آن استفاده کردند.

14,11,1396

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!