جهاد در  راه خدا بدون خوف از ملامت ، ملامت کننده گان

در مقاله ذیل از جهاد و انواع جهاد بحث مینماییم :

قیام به جهاد به صورت واقعی آن صورت نمی پذیرد مگر از طرف انسانی که در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده نمیترسد زیرا همگیری در عملیۀ جهاد دنیا را بر ضد مجاهد بر می انگیزد و او را از کار باز می نشاند ، نیروهای زیادی در مقابل آن به حرکت می آید ، تهمت ها آغاز می شود ، پروپاگند ها به میان می آید ، جنگ زبانی و جنگ فکری در میگیرد انتقادات از هر سو به میان می آید و ملاحظه میشود که همه اصناف کفار هر کسی حسب طرز فکر و نظر خاص خودش متوجه این معارک می گردد و مردم هم تحت تأثیر این عوامل قرار می گیرند و آنچه را دیگران میگویند عملیه خطرناکی برای تضعیف روحیۀ مبارزه شروع می شود. عملیات شدیدی از جانب قریب و بعید ، پدر و زن ، خواهران و اقارب ، همسایگان و خویشاوندان به راه می افتد و اشکال کار از آنجا افزایش می یابد که جهاد متضمن تکالیف بزرگ جسمی و مادی است و کسانی که کارها را به میزان دنیا بررسی میکنند برخی مجاهدین با لسان های مختلف وارد معرکه می شوند ؛ در برابر این همه موانع ، جزء کسی که از ملامت ، ملامت کننده گان در ذات خدا و جهت خدا و در راه خدا آزاد است کسی دیگر نمی تواند در مسیر جهاد ثابت قدم بماند و اوست که با دست و زبان و با توسل به هرگونه وسیلۀ مشروع جهاد میکند مردم جهادش را هضم نمیکنند ولی او باکی نمیدارد و همه فشار ها را متحمل میشود فشار جامعه یی را که به جهاد فی سبیل الله ارزشی قایل نیست و آنرا نمی پذیرد و فشار افکار جهانی که میگوید اکنون دیگر وقت جهاد فی سبیل الله گذشته است و فشار ضمیر کاذب جهانی که از خدا فرار نموده است ، ولی در راه خدا از این همه باکی نمیدارد.

کمونیزم ، سرمایه داری ، صهیونیزم ، ماسونی ، تبشیر و صلیبیت و دول بزرگ و کوچک همگی تیر های شان را سوی او نشان میگیرند ولی او در کار جهادش در راه خدا پیش میرود و از ملامت ، ملامت کننده ای نمیترسد. توطئه ها علیه او در عرصه های مختلف چیده میشود. در وظیفه اش در تجارتش و در خانواده و منسوبینش ولی او سیرش را ادامه میدهد تا در راه خدا شهید شود.

ولی این جهاد مخلصانه در انسانی تحقق نمی یابد تا از حب حیات آزاد نگردد . به دانش مجهز نشود.

بزار ار معاذ بن جبل (رضی الله عنه ) روایت کرده است که رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) فرموده :

شما بر دلیل روشن از جانب پروردگار تان قرار خواهید داشت تا آنکه در شما دو غفلت آشکار نشود : غفلت جهل و غفلت محبت به زنده گی و شما امر به معروف و نهی از منکر خواهید نمود و چون محبت دنیا در میان شما آشکار شد نه امر به معروف نه نهی از منکر و نه جهاد در راه خدا میکنید ، عمل کننده گان در آن روز به کتاب سنت مانند گذشتگان نخستین از مهاجرین و انصار خواهند بود.

و بدون امر به معروف و نهی از منکر ، امت اسلامی برتری خود را از دست میدهد.

(( شما بهترین امت میباشید که بیرون آورده شده اید برای مردم ، امر میکنید به نیکی و باز میدارید از بدی و ایمان دارید بر خدا )) – آل عمران 110

بعضی از مردم در باب جهاد ، امر به معروف و نهی از منکر دچار غلطی ها میشوند . مثلاً تصور میکنند چون اسلام دین خدا است خدا حامی دین خود بوده و آنها مکلفیتی ندارند که به این موضوع اهتمام ورزند و یا به جهت آن قربانی دهند. این تصور انحرافی است زیرا خداوند متعال فرموده اند (( اگر خدا میخواست از ایشان انتقام میگرفت ولی تا بیازماید بعضی شما را به وسیله بعضی دیگر)) – محمد 4

پس خداوند به پیروز ساختن دینی قدرت دارد ولی میخواهد ما را امتحان کند.   جهاد در دل ادنی ترین و ضعیف ترین مراتب ایمان است و مردم آنرا یگانه شکل جهاد قبول کردند ولی آنرا هم ترک نمودند با اینکه در باره آن رخصت داده نشده است مگر به شروط زیاد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم ) میفرمایند : کسی از شما که عمل بدی را بنگرد باید آنرا با دستش و اگر نتواند با زبانش تغییر دهد و اگر نتوانست پس به قلبش از آن نفرت ورزد و این ضعیف ترین ایمان است. رواه مسلم

فقهای حنفی گفته اند : سکوت در برابر بدعت و گناه رضا شمرده میشود.

برای انسان ترک امر به معروف و نهی از منکر جواز ندارد مگر در دو حالت :

  1. در صورتیکه انسان به عدم تأثیر امر و نهی اش متیقن ، و اقدام و سکوت را یکسان تشخیص نماید.
  2. در نتیجه امر و نهی اش ضرری به او رسیدنی باشد. ضرر معتبری که سبب سقوط امر به معروف و نهی از منکر میگردد . مثلاً حرب شدید ، یا غارت اموال منزلش یا تخریب خانه ….

باید گفت که مفهوم جهاد به قلب این نیست که دل انسان بمیرد. و در مقابل بدی به خشم نیاید بلکه مفهوم آن ترک هرگونه معصیت برای رضای خداست. اعم از اینکه در حضور و یا غیاب او عملی شود و یا به آن دعوت شود و یا در دلش وسوسه ای راجع به ارتکاب آن به وجود آید و یا به آن مأمور گردد و اگر موضوع چنین نباشد از اسلام به کلی خارج شده ، چنانچه پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) میفرمایند : چون گناهی در زمین ارتکاب میشود کسی که در آن حاضر است ولی آنرا نمی پسندد ، مانند کسی است که از آن غایب است . و آنکه غایب است ولی به آن راضی است مانند آن است که در آن حاضر باشد.

انواع مختلف جهاد که در کتاب یا سنت به آن اشاره شده : جهاد به زبان ، جهاد تعلیمی ، جهاد با دست و نفس ، جهاد سیاسی و جهاد مالی.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!