ساحات پلانگذاری برای فعالیت اسلامی معاصر :

هیچ انسانی را سراغ نمیتوان کرد که بخاطر امرار زنده گی اش به پلان و برنامه ضرورت نداشته باشد. این پلان و برنامه احیاناً به شکل خودبخودی پیش میآید و احیاناً بعد از تدبر و فکر کردن ایجاد میگردد و هر قدر که دایرۀ روابط انسان وسیع تر گردد و اهداف بزرگتری در برابر انسان قرار گیرد پلان و برنامه ضروری تر و متنوع تر میگردد. پلان های جزئی برای قضایای جزئی باید طرح گردد، برنامه های شامل تر برای قضایای کلی و بالآخره برنامه های مرحله یی برای برای اهداف طولانی مدت ترتیب گردد. در عصر ما پلانگذاری و برنامه ریزی به نشانه لازمی هر عمل موفق ؛ مبدل گردیده است . انسان بدون برنامه هرگز نمیتوانست که در سطح مهتاب پیاده شود و با برادر خود از آنسوی جهان ارتباط بگیرد و با این پیشرفت حیرت انگیز در جوانب مختلف تمدن انسانی دست یابد.

.

پس اصل در پلانگذاری این است که ساحات تطبیق آن همان ساحات اهداف اسلامی باشد ، چه در مستوای فردی باشد و یا مستوای گروهی و محلی و جهانی.

بنابر این بخش هایی که مسلمانان نیاز به پلان گذاری برای آن دارند ، خیلی زیاد و بیرون از شمار خواهد بود .

برنامه ریزی برای احراز استاذی جهان ، چون جایگاه حقیقی فرد مسلمان در جهان ، مقام استاذی میباشد. کفار اگر چه به درجات بلند مادی رسیده اند ، اما فقط ظاهر دنیا را درک میکنند. و چیزهاییکه از انبیای سابق به ارث بدعوترده اند را با اندیشه های باطل خلط نموده اند.

پلان گذاری در بخش های آموزشی ، فرهنگی و تربیوی ؛ در این بخش آموزش شماری از چیزها فرض عینی و شماری دیگر فرض کفایی است .

پلان گذاری برای دعوت ، تنظیم و اجرای درست و عالی پلان از نکات عمده در این بحث به شمار میرود. پلان ها در بخش های رسانه یی ، امور سیاسی ، پلان های امنیتی ، جهادی ، اقتصادی و مالی ، پلان ادرای و تنظیمی ، تربیت دعوتگران و قیادت ها ، پلان برای استفاده از هر فضای مناسب ، پلان برای خنثی سازی دسایس دشمن ، پلان اصلاح فعالیت های اسلامی و تعمیم مفاهیم درست آنها ، پلان بخاطر رشد روابط و خدمات اجتماعی و برگذاری مناسبت ها ، پلان برای ایجاد فضای اعتماد و عام ساختن نصیحت بین مردم ، پلان برای فعالبت های صنفی و اتحادیه ها ، پلان فعالیت های محصلین و جوانان ، برنامه کار اسلامی در قریه ها و بین بادیه نشینان ، پلان کار در بخش زنان …. و سایر عرصه ها مهم پنداشته میشود.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!