زون مرکزی بخش خواهران جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی افغانستان به منظوراصلاح هرچه بیشتر قلبها وتزکیه نفس برنامه قیام اللیل را در جمعه شب پانزدهم ماه صیام و قیام رمضان که با یازدهم سرطان سال 1394ه س مصادف است در شهر کابل برگذار نمود.

در این برنامه ومحفل خجسته علمی وایمانی که بتعداد 45 نفر از خواهران مسلمان ومتدین گرد امده بود از ساعت شش ونیم عصر اغاز وتا ساعت پنج صبح ادامه پیدا کرد. این محفل بزرگ با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید بصورت انفرادی اغاز و بعد از خواندن اذکار وافطاری به ادای نماز مغرب پرداختند

مجلس باالترتیب با بیان افتتاحیه شگوفه احمد یار ،ارایه اخبار جهان اسلام توسط محترمه نسیبه اسلامی ،سخنرانی محترمه هایده اکبری ونماز تراویح تا ساعت یازده شب جریان داشت و پروگرام بعد از استراحت دو ساعته دوباره مطابق اجندا ادامه یات و با نماز تهجد ،درس محترمه استاد مسعوده جامی الاحمدی ، پروگرام سحری ، نماز جماعت ، تلاوت ،اذکاروماثورات و نماز اشراق پایان پیداکرد.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!