مسئولیت جوانان امروزی

بدون شک جوانان عنصرفعال وسازنده یک کشورهستند؛ زیرا تاریخ گواه براین است که یک جوان می‌تواند هر امری را انجام دهد ونایل به فتوحات وحماسه آفرینی‌ها گردیده ولقب قهرمانی را درعرصه‌های گوناگونی به خود کسب کند. که نمونه‌های آنرا درتاریخ زرین وپرافتخاراسلام داریم، چنانچه داستان اصحاب کهف در قرآن کریم درمورد گروهی ازجوانانی‌که غبارجهل ونادانی را زدودند، عقاید شرک را نپذیرفتند وازچنگال پادشاه ظلم فرارکردند وبه خداوند پناه بردند.

((اِذ أوی الفتیه إلی الکهف فقالوا ربنا…….)(الکهف/10

ونیزدرصدراسلام نخستین کسیکه ازطبقه جوانان به دین اسلام ایمان آورد حضرت علی(رض) بود.

دربسیاری ازکشورهای‌ که فعلا اسلام حاکمیت دارد، نمونه‌های ازشهکاری وبرنامه های انسان بزرگی چون (هارون الرشید) که اساس بسیاری از علوم را بنیان گذاری نمود و از برکت راهکارهای او و قهرمانانی چون: محمد بن قاسم، موسی بن نصیر، مسلم بن عبدالملک… اکنون اروپا به زینت علم آراسته شده است.

اما چرا مسؤولیت خطیر بدوش جوانان‌است و به این قشراشاره شده، چون اشخاص مسن و یا اطفال بدلیل عدم ناتوانی‌شان ویا نادانی‌شان غیرمسؤول هستند.

پس اینجاست که تویی جوان، مسؤولیت بیشتری داری!

بناء جوانان عصرما! طبق دستورات الهی دیانت، رشادت و پایمردی جوانان قهرمان صدراسلام را الگو قرارداده، دربرابردین پیامبر(صلي الله عليه وسلم) وجامعه با درک مسؤولیت‌های ایمانی صادقانه ومخلصانه با راهکارهای مدبرانه مصدر خدمت قرار گرفته وازهیچ گونه تلاشی دریغنورزند.

همانطوری‌ که وطن حیثیت مادر را دارد جوانان به عنوان فرزندان صدیق وراستین به قیمت مال و جان شان از وجب، وجب این خطه باستان دفاع نموده برای پیشرفت روزافزون وشگوفایی جامعه با برنامه های وسیع وپلان شده، نگذارند که چهره‌های منحوس وپلید دشمنان دین و وطن وکوردلائی که اسلام عزیزرا دین وحشت و جنگ معرفی نموده اند، درآیینه اسلامی ما نمایان شوند، به جهانیان ثابت کنند که دین برگزیده شده، دین صلح، برابری، همدیگر پذیری اسلام است.

نیروی جوان ستون فقرات یک کشوراست زمانی می‌توانند برهمه‌ی مشکلات فایق آیند که:

۱ـ شمشیری با جوهرعلم ومعرفت را بدست داشته باشند چون علم ومعرفت به مقام بلند ودرجات عالی میرساند.

چنانچه الله تعالی میفرماید(آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند)

۲ـ هرآنچه آموخته ای به آن عمل کن، زیرا عالم بی عمل زنبوربی‌عسل است.

۳ـ هربرادروخواهرمسلمان که عمل غیراخلاقی وغیراسلامی انجام میدهد را، بسوی راه نیک وراست دعوت نما، وفاعل خیررا تشویق نما. (کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته)(مسلم)

۴ـ روش نیک، گفتارنیک و حسن سلوک با مردم داشته باش، زیرا پیامبراسلام می‌فرماید: مسلمان کامل کسی است که سایرمسلمانان ازدست وزبان او درامان باشند.(مسلم)

۵ـ انتقال اندوخته‌های خود به دیگران

۶ـ سهم گیری درتمام امورضروری اجتماع ودین

۷ـ استواربودن دربخش اعتقادی ودینی

۸ـ داشتن مفکوره سالم درجهت تحول وتغییرمثبت جامعه

وباید دراخیرگفت که اگرمسؤولیت های سنگین وخطیرکه به دوش جوانان است درک نکنند، نمیتوانیک جامعه با صلح وصفا مرفه ومترقی، عاری ازجنگ ودهشت داشت.

IMG_20180315_184334

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!