اسلام بانی بهترین نظام اقتصادی در جهان

استاد فریده عاصمی اسلام اقتصاد را وسیله ای برای رسیدن و دست یابی به ارزشهای ایمانی و فضایل اخلاقی میداند، که اگر روشهای اقتصادی چه فردی و چه اجتماعی با اسلام سازگاری نداشته باشد آن را بی اعتبار و ملغی می شمارد. پس...
ادامه مطلب
بالا