اویغور ها در کشور چین

مترجم: استاد خالده شفیق اویغورها از اقوام ترک ‌تبار ساکن ایالت خود گردان سین‌ کیانگ یا ترکستان شرقی (اویغورستان) به مرکزیت اورومچی، در شمال غرب چین هستند که غیر از استان سین‌ کیانگ چین؛ بر پایه آخرین آمارِ مربوط به سال...
ادامه مطلب
بالا