دراعمارمرکزبزرگ تربیه ودعوت برای خواهران سهیم شوید

  دعوت اسلامی نیازمند سعی وتلاش دعوتی زنان مسلمان درپهلوی مردان می باشدوبدون مشارکت فعال وقوی آنان در عرصه دعوت, هرگز سیرنهضت وبیداری امت اسلامی بگونه مطلوب به پیش نخواهد رفت. جمعیت اصلاح افغانستان که بزرگترین منبر...
ادامه مطلب
بالا