چرا آمریکا از پیگیری جنایات جنگی نظامیان خود در افغانستان جلوگیری می کند؟

در این اواخر اطلاعاتی دردست است که حکومت امریکا از محاکمه کردن نظامیانش در افغانستان که مرتکب جنایات جنگی شده اند جلوگیری می کند. این امر باعث سروصداهایی در رسانه ها شده و انتقاداتی را در سطح جهان به وجود آورده است.این...
ادامه مطلب
بالا