چگونه همکار شویم؟

شعاراساسی ما ” به اصلاح خود بپرداز ودیگران را دعوت نما” بوده واصلاح فرد، خانواده وجامعه بنیاد فعالیت ما را تشکیل می دهد. اعادهء هویت زن افغان وساختارشخصیت وی به اساس تعلیمات والای اسلام عمده ترین کار ومسؤلیت ما را تشکیل می دهد تا ازیکسو ازدسائس و توطئه های دشمنان درامان شود وازجانب دیگردرساختارجامعه ما نقش فعال بازی نماید.
ما میخواهیم ازطریق ممارست امورتربیتی بشکل مستمروانجام فعالیتهای دعوتی، بطور دائم نسلی به میان آید که چون اسلاف صالح ما به حقانیت اسلام باور محکم داشته از فهم دقیق اسلام برخوردارو درراه اعلای کلمة الله بشکل مسلسل کارنمایند.