نو یسنده: عبدالله نثاری کاکړ

مفسر گو ید: فساد پیشگی راه و رسم شیطان است.
محدث گو ید: عاقبت مفسدین زوال ایمان است.
عابد گو ید: از اعمال مفسدین دشت و صحرا در فغان است.
معلم گو ید: فساد مدرسۀ خصوصی شیطان است.
حقوقدان گو ید: فساد تجاوز بر حقوق دیگران است.
متصوف گو ید: قلب مفسد خالی از معنویت و نفسادور ایمان است.
سیاست مدار گو ید: نتیجۀ فساد، شورش مردمی  و بحران است.
ادیب گو ید: فساد زشت ترین واژه نزد پرهیزگاران است.
جامعه شناس گو ید: ریشه های اصلی فساد در فرهنگ اجنبیان است.
فیلسوف گو ید: از فساد منع کردن، رسالت خردمندان است.
روانشناس گو ید:  روح و روان متقیان از شر فساد در امان است.
طبیب گو ید: مفسدین را مرگ بهترین درمان است.
جهانورد گو ید: از اعمال مفسدین اوضاع جهان در حالت بحران است.
متقی گو ید: قدر تقوی را کسی داند که از فساد در امان  است.
دهقان گو ید: فساد باعث تباهی خرمن معرفت انسان است.
عبدالله گوید: فساد خاموش کنندۀ نور ایمان است.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!