رمضان فرصتی برای تغییر

رمضان فرصتی برای تغییر:
دین اسلام بهتر زیستن و با فضیلت نزده گی کردن را به مسلمانان آ موخته است . و با آ موزه هایش
راه هایی از دشواری ها را آ شکار ساخته است یکی از این آ موزه ها فرصت ماه مبارک رمضان است که مسلمان واقعی حقیقت و واقعیت فعلی خود را درک نموده و برای تغییر وضعیت خود به سوی فلاح و رس تگاری اقدام می نماید.
روند تغییر از نفس هایمان شروع شده و انسان را وامی دارد تا برای تغییر جوامع خود اقدام نماید . تا زمان که امت اسلامی برای تغییر جوامع خود اقدام ننماید این مشکلات تمام نه خواهد شد قسمی که خداوند در کتاب خود می فرماید:
إنِّ اللّه لا يغُيهِرُ ما بقوٍم حتىَّ يغُيهِروا ما بأنفسهِمْ…. سوره رعد ﴿۱۱﴾
ترجمه : الله سر نوشت هیچ قومی )و ملتی( را تغییر نمی دهد مگر آ ن که آ نان آ ن چه را در خود شان است تغییر دهند:
بنابرین وجیبه ی هر مسلمان است که برای تغییر وضعیت فعلی مسلمانان فکر کند واین مسؤولیت هر مسلمان است تا برای ریشه کن نمودن پایه های اس تعمار قد علم نموده و همراه با مبارزه فکری وس یاسی ریشه نظام های کفری را از سر زمین های
اسلامی بر کنند .
برای دعونگر نیز لازم است تا با اس تفاده از فرصت رمضان اعمال و فعالیت های خود را در جهت رس یدن و اقامه خلافت
سرعت بخش یده از مکر اس تعمار بر حذر بوده و خود را تزکیه نمایند. تا اینکه دریچه سعادت و خوش بختی را طبق فرموده :
خالق متعال به روی مسلمانان گشوده و دیگران را نیز راه یاب نمایند . الله)ج( می فرماید :
قد أفلح من زكاها….شمس﴿۹﴾
ترجمه : هر کس که نفس خود را پاک و تزکیه کرده رس تگار شده است.


بلی ؛رمضان ماه روزه ماه قرآ ن ماه شب نزده داری ماه صبر و شکیبایی وماه فتح و پیروزی است . بر علاوه اینکه این ماه بزرگ ترین ماه طاعات است .ماهی است که در آ ن فتح وپیروزی بس یاری و نصرت الله(ج) نصیبمسلمانان گردیده است .پس برای امت اسلامی بطور عام وبرای داعیان راه حق بطورخاص لازم و ضروری است تا در این ماه به درگاه رب خود انجام طاعات و عبادات تقرب جس ته واز او س بحانه وتعالی نصرت و پیروزی طلب کنند . زیرا الله)ج( بنده گان مخلص اش را نصرت می دهد. بدون شک انگیزه ت غییر درونی است وکسانی که دارای اراده تغییر در آ ن ها باشد تغییر می کنند . پس رمضان را بهترین فرصت ب رای تغییر و دگرگونی خود برای فایق آ مدن بر خود پیی برده پ از غفلت در برابر دین مان دست برداریم تا خش نودی الله)ج( را بدست آ وریم. هر گاه نفوس مان را پاک سازیم و برای اعاده ای حاکمیت اسلامی اخلاص مندانه فعالیت کنیم .البته بد ون شک نصرت الله (ج)نصیب مان خ واهد شد . چنانچه فرموده است . وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾ترجمه: و قطعا کسانی که الله جل جلاله را یاد میک نند الله جل جلاله او را یاری میکند ؛ الله جل جلاله قوی و ش کست ناپذیر است. هچنان رمضان با روش نایی طراوت خوبی ها پاکیزه گی هایش در شرف آ مدن است میاید تا انسان ها را به محور قوت تصمیم گیری و دگر گونی در برابر سختی ها و پیروزی در مقابل مشکلات نزدگی تربیه کند . پیامبر صل الله علیه وسلم قدوم و تشریف آ وری رمضان را به اصحابش تبریک گفته و آ نان را بشرت میداد ؛ و برایشان می فرمود : رمضان ماه مبارک نزد شما آ مد که خداوند جل جلاله روزه آ ن را فرض گردا نیده در این ماه دروازه های بهشت باز میشود دروازه های دوزخ بس ته شده و ش یطان ها به زنجیر کش یده میشود . در این ماه شب است که از هزار ماه برتر است کس بی از برکات این ماه محروم شود در حقیقت از همه فضایل محروم مانده است (احمد)
تغیر نفوس افراد امت ها و ملت ها نیا ز مبرم عصر حاضر است تغیر سنتی از سنت های الله جل جلاله در جهان آ فرینش به شمار میرود . خداوند جل جلاله میفرماید سوره رعد آ یه ۱۱ خداوند حال و وضع هیچ قوم ملت را تغیر نمیدهد ) و ایشان را از بدبختی به خوش بختی و نادانی به دانایی از ذلت به عزت و از نوکری به سروری و بلعکس نمیکشاند ( مگر این که آ نان احوال خود را تغیر دهند و این تغیر از وضعیت موجود به وضیعت مطلوب به تمنا و آ روزو حاصل نمیشود. بلکه عمل پایدار نیت خالصانه و روش اس توار را می طلبد . ماه رمضان فرصت حقیقی برای تغیر است و برنامه عملی برای اصلاح نفس ها و قلب ها آ غاز حقیقی در بنای اسلامی محس وب میگردد .
رمضان ماه ایجاد تغیر و انتقال روحی و جسمی است که او ضاع ما را اصلاح نموده از درون تغیر مان میدهد و تغیر مثبت اراده قوی ع زم راس تین و تلاش خس ته گی ناپزیر میخواهد. اگر ماه تغیر را عنیمت ندانیم و خویشتن را دگرگون نکنیم عمر ما ضایع میگردد و نمیتوانیم علیه تزویر و حقه بازی و بیهوده گی قیام کنیم. پیامبر صل الله علیه و سلم فرموده است کسی که سخن دروغ و عمل فریب کارانه را ترک نکند خدا وند جل جلاله نیاز به ترک خوردن و نوش یدن آ ن ندارد. بخاری و نیز میفرماید : روزه حقیقی تنها ترک خوردن و نوش یدن نیست بلکه روزه حقییقی ترک بیهوده گی ها و آ موز لغو میباشد اگر کسی ترا دش نام داد همراه تو بی عقلی نم ود برایش بگو من روزه دارم. حاکم
و همچنان دس توارد این تغیر تسلیمی در برابر حکم الله جل جلاله اجرا و تطبیق عوامر شریعت او تا شخص در تمام حالت نزدگی اش تقوای الهیی را پیشه کند. رمضان با برنامه های خدای ویژه که دارد ضامن تغیر تبعی و مطلوب نزدگی فردی و خانواده گی اجتماعی میباشد . و همچنان تغیر دگر آ ن دقت و التزام و تنظیم درست اوقات میباشد و زیباترین تغیر رمضان فرموده رسول صل الله علیه وسلم است که امت تا وقت سعادت مند اند که به افطار عجله نموده و سحری را تاخیر نمایند. این لحظه ی دلنشین روابط صمیمی را بین اقشار امت و خانواده نهادینه میسازد .

ترتیب کننده : رقیه محمدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا