توأمیت دیپلماسی وتجارت در زندگی سیاسی امریکا

نصیر احمد نویدی

سیاست وتجارت دوعنوان جدا ناپذیردرزندگی اجتماعی امریکاییهاست که با همدیگرتلازم وتوأمیت کامل دارند. چنانچه شرکت های بزرگ وسرمایه داران درجه یک مصارف فعالیتهای سیاسی و کمپاین انتخاباتی سیاستمداران رامی پردازند وهمین سیاستمداران وقتی به دولت مردان مبدل گردیدند, نمک حلالی نموده وبخاطرتأمین منافع سرمایه داران تمام فرصت های داخل وخارج را بروی آنها می گشایند. اکثررؤسای جمهور, وزرا وسفیران امریکا یا شریکان سرمایه داران بزرگ اند ویاهم به عنوان نماینده ایشان ایفای خدمت نموده اند.

این شراکت به حدی قوی است که وقتی پای عسکرامریکایی به کشوری چون افغانستان که زیربنا ها ی آن به علت چندین دهه جنگ کاملاً ویران شده است میرسد, سیاستمداران پای کمپنی های بزرگ را با خود به اینجا کشانیده وازراه تفویض قراردادهای بزرگ, حق نمک سرمایه داران ولی نعمت خود را ادا می نمایند.

این قراردادها گاهی به شکل انتقال مواد لوژیستیکی, زمانی به شکل فروش اسلحه ووسائط جنگی وزمانی هم به شکل قرارداد های امنیتی و ساختمانی سائرقراردادها عرض وجود نموده میلیون ها نه بلکه میلیاردها دالررا به جیب شرکت های بزرگ وشرکای سیاسی ایشان سرازیرمی سازد.

تحلیل گران آزاد به این باوراند که بیش ازپنجاه فیصد ازکمکهای صد میلیارد دالر امریکا که ادعاء می شود طی ده سال گذشته صرف بازسازی افغانستان گردیده است, دوباره به شکلی ازاشکال به امریکا برگشته ودرحساب های بانکی سرمایه داران وصاحبان شرکت های بزرگ سرازیرگردیده است. این علاوه برصدها میلیارد مصارف نظامی يي است که تحت عنوان جنگ افغانستان ازجیب مالیه دهنده گان امریکایی بیرون گردیده و بخش اعظم آن دو باره به حساب های بانکی شرکت های تولید اسلحه, شرکتهای امنیتی وسرویسهای خدماتی امریکایی سرازیرشده است.je-menbar-message

شاید یکی ازبد ترین موارد این توأمیت میان سیاست مدار و”بزنس من” امریکایی حیف ومیل نمودن پول مردم امریکا بنام مبارزه با تروریزم وخدمت به مردمان فقیرومصیبت زده درجهان سوم باشد. یکی ازین موارد تجارت های سیاسی (بهتراست بگوییم سیاست های تجارتی), اعلان اخیرجنرال دانفورد, قوماندان عمومی نیروهای ناتودرافغانستان می باشد که گفته است بخاطربرگشتاندن دوباره تجهیزات وسربازان امریکایی به کشورش, به ۵ تا ۶ میلیارد دالر امرکایی ضرورت دارد. این درحالیست که دولتمردان افغانستان جرأت ندارند از دوستان امریکایی خود بپرسند که این تجهیزات ازچه نوع اند وآیا اردو وپولیس ملی افغانستان به این تجهیزات بخاطردفاع ازوطن خود شان دربرابرحملات بیگانگان ضرورت ندارند که باید دوباره به امریکا انتقال داده شوند؟ درحالیکه تمام این مبالغ بالای مردم افغانستان حساب گردیده وبدون شک تحت عنوان “کمک های امریکایی به مردم افغانستان” شامل خواهد بود.

خوبست که حالایک فرد عادی نه, بلکه رئیس جمهورکشوراعتراف می کند که امریکائیها نه بخاطرمردم افغانستان بلکه بخاطرمنافع ستراتیژیک خود شان به افغانستان آمده اند. به گفته وی هم امریکا وهم بقیه دول ناتوخواهان بقای درازمدت درافغانستان بخاطرتأمین منافع ستراتیژیک خود شان درمنطقه می باشند که دست رسی ارزان به منابع زیرزمینی افغانستان جزئی ازآن را تشکیل می دهد.

دردههء هشتاد قرن بیست اتحاد شوروی نیزبخاطرمنافع خودش به افغانستان حمله نموده بود, ولی بعد ازده سال جنگ وقتی طعم تلخ شکست را چشید دیگردرصدد برگشتاندن ابزارهای جنگی اش به مسکونگردید که بخاطرکشتن مردم افغانستان به این کشورآورده بود.

شاید بخاطریکه درعقب اتحاد جماهیرشوروی سابق حزب کمونیستی قرارداشت که درکنارحفاظت ازمنافع خود، روی هم رفته قضایا را ازعینک ایدیالوژی وهمکاری با “دوستان انترناسیونالیست” خود نیزمی دید.

اما درمورد ایالات متحده امریکا چنین به نظرمیرسد که هم تجاوز وهم خاتمه تجاوز ( ولوبه شکل نسبی) برای سیاستمداران امریکایی معنای دیگری جزسود جویی وتجارت ندارد, ورنه صرف مبالغ هنگفت بخاطربرگشتاندن این تجهیزات کارعاقلانه ای نمی باشد.

دولتمردان و سیاستمدارانی که ازوجود امریکا درافغانستان به نحوی مستفید اند, امروز درمقابل تمام این ترفند ها (سیاست های تجارتی) سخنی به لب نمی آورند, ولی فردا که چون آقای کرزی حیات سیاسی شان روبه اختتام شد، شاید بعضی حقایق را برملا سازد، اما باید باورداشته باشد که آنگاه مردم افغانستان ایشان را نخواهند بخشيد.

ایکاش وجدانهای خفته بازیگران میدان سیاست کشوربیدارگردیده بیش ازین نه خود ونه ملت را فریب دهند و قبل از آنکه دیرشود, چهرهء حقیقی سیاست امروزی درافغانستان را برای مردم برملا ساخته راه خروج ازمعضله موجود را که درتفاهم ووحدت ملی ورهایی ازاسارت ها وتجارت های بیگانه نهفته است, با جرأت مطرح ساخته خود را ازمحاکمه تاریخ وبازخواست خالق لایزال بیرون سازند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا