چطور باید از رخصتی های زمستانی استفاده کرد


نویسنده: خالده کریمی
از آنجا که به احکام شریعت ونصوص شرعی دیده شود آشکار میگردد که وقت واستفاده درست آن ازپدیده های اهم و اساسی برای امت اسلامی تلقی گردیده است٬ طوریکه سوره شریف (العصر) بیان کننده آنست ودر این سوره قسم یاد کردن الله به زمانه ووقت واضح کننده اهمیت وقت واستفاده درست آن است.حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد اهمیت وقت چنین تصریح میدارد (نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحه والفراغ).
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است دو نعمتی است که مردم قدر آن را نمیدانندهستند یکی آن صحت و دیگری اوقات بیکاری است.
نکته بحث اینجاست آیا ما توانسته اایم تا رخصتی های زمستانی خود را به وجه درست تنظیم کنیم تا مفید برای ما واقع شود؟
در جواب باید با تاسف ابراز داشت که امروزه اکثریت افراد جامعه ما مدیریت کافی برای وقت ندارند راه حل برای این چالش چه است؟
دلسوزانه باید به حال خود دید واحکام شریعت را بطور عمیق مورد مطالعه قرار داد٬طوریکه حدیث ذکر شده ئی فوق ابراز میدارد کسانیکه برای وقت خود مدیریت ندارند قدر این نعمت را نمیدانند ما چرا از جمله قدر ناشناسان وقت باشیم؟! پس لا اقل روی موارد ذیل باید در زمستان عمل نمائیم تا توانسته باشیم وقت خود را صرف موضوعات حیاتی واساسی زنده گی خود کرده باشیم:
۱: سطح علمی خود را نسبت به سال قبل رشد دهیم!
آموختن علم وفرا گرفتن آن از جمله فرضیاتی است که از نصوص شرعی به خوبی فرضیت آن واضح میگردد طوریکه اولین آیتی که برای پیامبر محبوب ما توسط جبرئیل امین از جانب الله متعال واحد لاشریک له ارسال گردید٬ با لفظ (إقراء) یعنی بخوان آغاز میگردد که این امر الهی است برای امت اسلامی تا علم را فرا گیرند وبرای رسیدن سعادت دنیوی واخروی باید علم را فرا گرفته وزیور اعمال خود گردانند٬ پس چه زیبا خواهد بود که ما بخشی از رخصتی های زمستانی خود را برای فرا گرفتن علم واندیشه های جدید علمی قرار دهیم وبا استفاده از مطالعات کتب مختلف ٬اشتراک در برنامه های مشخص علمی٬ اشتراک در سیمینار های علمی وتحقیق علمی وقت گران بهای خود را تنظیم نمائیم٬ از یک طرف سعادت این جهان واز طرف دیگر پیروزی آن جهان نصیب ما میگردد.

۲: تزکیه نفس نموده وبرای تقوای الهی عبادات خود را بیشتر نماییم!
چه خوب است تا از فرصت دست داشته خود استفاده نموده و بخش دیگری از رخصتی های زمستانی خود را برای تزکیه نفس و تشدید عبادات الهی صرف کنیم تا از بهترین امت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گیریم چون آیت قرآن عظیم الشأن بهترین امت رسول الله صلی الله علیه وسلم را چنین برگزیده است (إن اکرمکم عند الله اتقاکم) بهترین شما با تقوا ترین شما است.
همچنان حدیث زیبایی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت گردیده است که ایشان فرموده اند (الناس سواسیة کأسنان المشط لا فضل لعربی علی العجمی ولا لابیض علی الاسود وإنما الفضل بالتقوا)
ترجمه: مردم با هم برابر اند مانند دندانه های شانه٬ هیچ برتری نیست برای عربی بالای عجمی٬ ونه هم برتری دارد سفید پوست بالای سیاه پوست بلکه برتری به اساس تقوا است.
چه بهتر خواهد بود ما در طول رخصتی های زمستانی برنامه هایی برای عبادت بیشتر وکسب رضامندی الله ازین طریق داشته باشیم تا سبب شود در دنیا از بهترین های امت خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم بوده و زیر سایه رحمت الهی قرار داشته باشیم ودر آخرت هم مکافات الهی نصیب ما گردد.
۳: پیشه وحرفه جدید کسب کنیم!
همه میدانیم اسلام دین رشد وانکشاف است وهمواره پیروان خود را به ارتقا فکری٬علمی وعملی تشویق وترغیب کرده است. با آنکه ما در طول سال ممکن مصروف ومشغول تعلیم٬تحصیل ویا هم شغل دیگری باشیم این فرصت تا حد آن برای ما مهیا نیست تا از دید آموختن پیشه یا حرفه یی ترقی نمائیم ازینروا زیبا خواهد بود که ایام رخصتی زمستانی خود را صرف این موضوع مهم نمائیم.
اگر در بخش فن آوری وتکنالوژی نگاه عمیقی به جهان غرب بیاندازیم آن ها در این بخش از ما پیشی گرفته اند چون آنها برای وقت خود مدیریت درست دارند واز لحظه به لحظه زنده گی خود در رشد فکری وتکنالوژی خویش سود میبرند حال آنکه ما در قرآن رهنمایی شده ایم تا پیشرفت نمائیم ولی در عمل به این حکم خیلی سست وضعیف شده ایم اینجاست که حرف اقبال لاهوری به ذهن ما خطور میکند چون روزی ایشان به امریکا سفری میداشته باشند با دیدن پیشرفت٬تنظیم وقت وانسان شناسی آنها در تعجب میشود٬هنگامیکه به منزل گاه اصلی خویش باز میگردد برای یارنش چنین میگوئید (عجب است مسلمان اینجا میبنم ولی عمل به اسلام در امریکا).
پس چقدر قشنگ است ما هم بهترین عاملین به قرآن وشریعت باشیم پهلوی اینکه مصروف تعلیم وتحصیل خویش بوده باشیم حرفه وپیشه را نیز بیآموزیم٬ همانطوریکه أنبیا علیهم السلام نیز در کنار دعوت ورساندن دین مصروف یک پیشه هم بودند فرض مثال میتوانیم به حضرت داود علیه السلام اشاره کنیم٬ ایشان در کنار آنکه مصروف رساندن وحدانیت بودند اشتغال به آهنگری نیز داشتند.
بنا هر شخص ميتواند مطابق به استعداد وعلاقمندی خویش بعضی از حرفه وهنر را کسب نمایند ، مثلا : خانمها میتوانند خیاطی ، بافندگی ، خامک دوزی ، مهارتهای آشپزی ، خطاطی وغیره را آموزش ببینند .
۴: دید وبازدید کردن از اقارب و جویا شدن از احوال آن ها!
صله رحم وحفظ آن از ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده وهمواره پیامبر محبوب ما امت خود را برای حفظ آن تشویق کرده است تا نظم اساسی اجتماع اسلامی انسان عاطفی و بشر دوستانه بوده باشد در این مورد حدیثی را مسلم از ام المومنین عایشه رضی الله عنها روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید( الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلنی وصله الله٬ ومن قطعنی قطعه الله)
ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که صله رحم (حفظ روابط نسبی وسببی) معلق است در آسمان ومیگوید هر آنکه صله رحم را وصل کرد الله وصلش میسازد (رحمت الهی برای وی وصل میگردد) وکسی که صله رحم را قطع کند الله قطع میکند (رحمت الهی از وی قطع میگردد).
پس رخصتی های زمستانی بهانه یی است برای وصل نمودن صله رحم ورسیدن به رحمت الهی٬ به جا خواهد بود بخش دیگری از وقت رخصتی های زمستانی خود را وقف جویا شدن از احوال اقارب خود نموده و صله رحم را که امر الهی ونبوی است وصل سازیم.
دیده شد ما میتوانیم با استفاده از رخصتی های زمستانی ورهبری درست وقت خود در رخصتی های زمستانی فواید ومزایایی مادی ومعنوی عدیدی را بدست آوریم٬ اگر ما تنظیم درست برای خود در رخصتی های زمستانی داشته باشیم سبب میشود سطح علمی ما رشد نماید وبرای سال جدید تعلیمی٬تحصیلی ویا کاری خود فرد متفاوتی باشیم.
از سوی دیگر اگر از وقت خود را در رخصتی های زمستانی درست استفاده نمائیم میتوانیم تقوا خود را تقویه نموده وتا ختم رخصتی های زمستانی فرد متفاوتی از قبل باشیم که سر انجام رضایت الهی وبرکت دنیوی عاید حال ما وزنده گی ما خواهد گردید.
پس ما خواهیم توانست در سه ماه رخصتی های زمستانی حرفه وپیشه جدیدی را آموخته باشیم چون ما برای وقت خود مدیریت درست داریم.
موضوع دیگری که ما میتوانیم با تنظیم بخشی از وقت رخصتی های زمستانی ما آن را بدست آوریم دید وبازدید از اقارب است که با روی کار آوردن آن از یکطرف احوال اقارب خود را جویا شده سبب خرسندی آنها گردیم از سوی دیگر به وجیبه الهی عمل کرده رضایت الله ورسولش را بدست آورده صله رحم را وصل نمائیم تا به رحمت الهی نیز وصل گردیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا