بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!
بخش خواهران خدمات اجتماعی ( #احساس )
امروز به کمک و یاری الله متعال و به یاری هموطنان خیر خواه خود به تعداد ۲۱ فامیل مستحق یک بوجی ذغال وطنی و یک بسته لباس زمستانی که در مرکز و شعبات کمپاین و جمع آوری شده بود توزیع گردید.
سپاسگذار الله متعال و هموطنان دلسوز خود که درین کار خیر مارا یاری نمودند .

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!