نویسنده : داکتر مریم سلیمانی
امراض محیطی امراضی اند که در اثر مواجه شدن با عوامل کیمیاوی و فزیکی در محیط های شخصی و کاری به شمول امراض ی که منشا تغذیوی دارند به وجود می آید.
سازمان بین المللی کار طی تحقیقات شان در سال ۲۰۱۸ تخمین کرده اند، که سالانه ۱.۱ میلیون اشخاص در اثر امراض محیطی جان های خویش را از دست میدهند.در محیط که ما زیست میکنیم،‌ غذا های که ما مصرف مینماییم و مواجه شدن مستقیم به مواد سمی از جمله عواملی اصلی این امراض استند.
-ارگانیزم های موجود در هوا، آلودگی کیمیاوی و ذرات مواد کیمیاوی مخصوصا در جوامع صنعتی علت عمده مرگ و میر را تشکیل میدهد.
-یکی از عوامل اساسی و اصلی آلودگی های محیط زیست آلوده کننده های غیر قابل کنترول اوزون است،‌ که تاثیرات مخرب و تخریشی بالای سیستم ها مختلف بدن مخصوصا بالای سیستم تنفسی دارد.

  • در جوامع صنعتی و در حال رشد یکی از عوامل آلودگی محیط زیست ازدیاد نفوس و موتر های شخصی است.
  • تولید گاز سلفر دای اکسید در فابریکه های ذغال سنگ ، تیل و چوب های روغنی که به مقصد سوخت استفاده میگردد تاثیرات مخرش بالای چشم و سیستم تنفسی دارد.
    -گاز کاربن مونوکساید که از اکیسدیشن نامکمل گاز کاربن دای اکساید است تولید میشود ، منابع آن وسایل نقلیه فابریکه های صنعتی که از مواد سوخت آن فوسیل میباشد. که باعث مسمومیت مزمن،‌ تضعیف سیتسم عصب مرکزی و مشکلات تنفسی میگردد.
 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!