(#قم_فأنذر)مدثر/۳
مؤتمر تربیتی: برخیز و بترسان

خواهران جمعیت اصلاح بخش تربیت مرکزی امروز ۹ عقرب موتمر تربیتی را تحت عنوان برخیز و بترسان با اشتراک بیش از ۱۳۰ تن دایر نمود.
بخش اول برنامه به ساعت ۸:۴۰ با گرداننده گی فهیمه وردگ و با تلاوت آیات قران کریم آغاز گردید بعدا استاد خالده شفیق سخنان مقدماتی خود را در رابطه به مؤتمر و اهداف آن به عرض شنونده گان رسانید.
به ساعت ۹:۱۵ استاد عاطف سخنرانی در رابطه به اولویت های زن مسلمان در میدان دعوت و خانواده داشتند و بعدا به ساعت ۱۰:۰۰ استاد ملکه سادات گزارش ۶ ماه بخش خواهران را به عرض اشتراک کننده گان رسانید و این بخش ترانه زیبای از طرف خواهران شعبه خوشحال خان به ساعت ۱۰:۲۵ به پایان رسید با ۱۵ دقیقه وقفه بخش دوم برنامه ساعت ۱۰:۴۰ با گرداننده‌گی رقیه قانت آغاز گردید.
در این بخش استاد سعدیه حفیظ در رابطه به راه‌کرد های عملی جهت تحقق ارکان اسره سخنان شان را ارائه نمودند، با ترانه ای از طرف خواهران شعبه چهاردهی به ساعت ۱۱:۴۰ استاد مسعوده جامی سخنان شان را در رابطه به شناخت عیوب نفس و راه های اصلاح آن تقدیم نمودند و با ترانه ای زیبا بخش دوم به ساعت ۱۲:۲۵برنامه پایان یافت.
از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱:۱۵ وقفه و ۱:۱۵ الی ۱:۳۰ برای نماز جماعت اختصاص داده شد.
بخش سوم برنامه به ساعت ۱:۳۰ با گرادننده‌گی استاد هایده اکبری آغاز گردید.
به ساعت ۱:۳۵ پارچه یی تمثیلی دلچسپ و آموزنده از سوء شعبه کوهدامن تمثیل گردید.
به ساعت ۲:۰۰ میزگرد تحت عنوان رابطه به نقش سیاست در دعوت اسلامی با حضور استاد عبدالصبور فخری و استاد نصیر احمد نویدی برگزار گردیده و برنامه با دعاییه عایشه حنیف به ساعت ۳:۴۰ به پایان رسید.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!