عاشورا روز بیاد ماندنی در دل تاریخ، روز که تاریخ آن از دههء۶۱ هجری آغاز نمی گردد. بلکه خیلی قبل از آن است. روز پیروزی حق به باطل یعنی پیروزی نجات موسی (علیه سلام) وپیروانش بالای فرعون .
در این روز حضرت حسین (رضی الله عنه) با ۷۵تن از یارانش نیز به شهادت رسیده که این واقعه دردناک تاریخ اصلی این روز نبوده بلکه تصادفاً در همین روز واقع شده است.و یادبود از شهدا، کارخوبی است تا برای آرمان که آنها شهید شده اند آنرا دانسته و ما هم به نقش قدم آنها برویم . اما عزاداری برای آنها جایز نمی باشد چون در اسلام عزا داری برای میت فقط سه روز است.
چیز دیگر که مهم است در این حادثه آن است که یاد نمودن تنها از حضرت امام حسین (رضی الله عنه ) این در حقیقت ظلم است بلکه باید از تمام آن ۷۲ تن که همرای ایشان به شهادت رسیده بودند یاد کرده شود چون همرای ایشان برادر هایشان هم چون عمر بن علی(رضی الله عنه)،عثمان بن علی (رضی الله عنه) ویاران دیگرش که همه آنها در مقابل ظلم یزید ایستاده گی نموده مردانه وار رزمیدند تا اینکه به شهادت رسیدند.
درس را که ما از شهادت حضرت حسین (رضی الله عنه)میگیریم این است که در مقابل کسانی که اصل از اصول اسلام را تغیر میدهند ایستاده گی کنیم و همواره . همیشه ندای حق را به سلطان برسانیم تا بفهمد که حق چیزی دیگریست و کار که او میکند باطل است.

صالحه سادات

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!