۱. افراد یک کشور در هیچ چیزی جمع نمی شوند ، مگر بخاطر آزادی و استقلال ، که این استقلال و آزادی یک کشور است ، که بدون درنظر داشته رنگ ، نژاد ، زبان ، سمت و منطقه ، ملت را باهم جمع و متحد میسازد .

۲. استقلال و آزادی خواست طبیعی هر زنده جان است ، چه رسد انسان ، پس بخاطر حفظ این حق و خواست طبیعی کوشا باشیم .

۳. استقلال و آزادی زمانی در یک کشور به وجود می‌آید که ملت آن منافع ملی را بر منافع شخصی خویش ترجیح دهند .

۴. باید مردم را از مفهوم واقعی استقلال در جهان امروز آگاه کرد.
چون در جهان امروز استقلال با استقلال سیاسی خلاصه نگردیده باید کشور‌ها در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و تکنالوژیکی هم استقلالیت داشته باشند و به خواست خود و مطابق ارزشها و مصلحت های دینی و ملی خود آزادانه تصمیم بگیرند، قانون وضع کنند و زندگی نمایند.
“سعدیه حفیظ”(مسؤل تربيت بخش خواهران)

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!