PSX_20190724_230220صله رحم جایگاه بزرگی در شرع اسلام به خود اختصاص داده است . تحریم قطع رابطه ی خویشاوندی در متون کتاب و سنت به روشنی وارد شده است ؛ تا جایی که نخستین وصیت و سفارش رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام رسیدن به مدینه ی منوره این بود که فرمود : « ای مردم ! سلام را میان خود رواج دهید ، به همدیگر خوراکی بدهید ، پیوند خویشاوندی را به جا آورید ، زمانی که مردم خوابیده اند ، نماز ( نماز شب ) بخوانید تا با سلامت کامل به بهشت بروید ».
در آحادیث وروایات مختلفی تاکید بر رابطه خویشاوندی و عدم قطع آن شده است ، موارد ذیل سبب رابطه خویشاوندی و بهتر شدن این رابطه می نماید :
۱- آن چنان که مناسب است بسیار به دیدن خویشاوندان برویم .
۲- کمک کنید میان خویشاوندان روابط نیک بر قرار باشد .
۳- برای آگاهی از اوضاع و احوال شان ، گاه گاهی با آن ها ارتباط تلفنی بر قرار کنید .
۴- در مناسبت ها به آن ها هدیه بدهید .
۵- در حد توان برخی نیازهای آن ها را بر آورده کنید .
۶- برای تازه شدن دیدارهای آنها را به خانه خودتان دعوت کنید .
۷- فرزندان آن ها را برای بازی با فرزندان خود دعوت کنید .
۸-آنچه به روابط شما با آن ها آسیب می زند ، برای فرزندان تان بازگو نکنید .
۹- در میان آنها عدالت داشته یکی را بر دیگری ترجیح ندهید ، که اکثرا خانم ها اقارب خود را نسبت بر اقارب شوهر ترجیح میدهد .
۱۰- در روابط با آنها یک رنگ بوده ، در ظاهر وباطن یکسان احترام به آنها داشته باشید .
۱۱- سعی گردد ، که گذشته ها سبب قطع رابطه نگردد ، بلکه از گذشت و عفو کار بگیرید .
۱۲- در پذیرایی آنها از یک طرز و روش کار بگیرید ، نه این که برای هر یکی آنها رنگهای متفاوت بر خود بگیرید .
تهیه و ترتیب: فضیله کریمی

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!