نکاتی چند در مورد حجاب اسلامی

علت اینکه حجاب اسلامی امروزه همانند گذشته مورد پذیرش نیست چندعامل است:
۱_تبلیغ دشمنان اسلام
۲_عدم آگاهی عالمانه و دقیق در باب اهمیت پوشش زنان و مردان در اجتماع
۳_ارائه نظریات افراطی و پوششهای اجباری به نام دین درحالیکه نوع پوشش عرفی بوده و فقط شروطی از جانب شرع برایش تعیین شده
۴_عدم تاکید بر رعایت پوشش شرعی توسط مردان سبب حساس شدن زنان گردیده و گمان می کنند دین فقط خواهان سخت گیری بر زنان است با توجه به مشاهده پوششهای بسیار نامناسب در مردان امروز
۵_عدم بیان و فهم ویژگیهای دو جنس انسانی از حیث جنسی و فلسفه حجاب و ارتباط آن با آسیب شناسی انحرافات جنسی و…..
اهم نکاتی که از آیات قرآنی و… در مورد پوشش اسلامی استنباط می شود شامل:
۱_فلسفه پوشش اسلامی بطورکلی دفع فتنه انحرافات جنسی در انسان و جامعه انسانی و حفظ سلامت روانی و جسمی فردی و اجتماعی و به تبع آن مدیریت نیروی انسانی به سمت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی جهت به ثمر نشستن عبودیت الهی در زمین و تجلی قدرت خداوند در خلقت بشر می باشد
۲_ قرآن رعایت پوشش و روابط سالم انسانی از جمله کنترل نگاه و… را برای زن و مرد واجب دانسته نه اینکه فقط آن را بر زنان لازم دانسته باشد و علما هرگاه در مورد بدحجابی زنان بر منبرها سخن می رانند لازم است بر دو پدیده زشت امروزی یعنی پوشیدن شلوارهایی که عورت مردان را نمایان نموده و نیز مساله آرایش کردن مردان و زن نماشدنشان نیز اشاره کرده و سبب فساد در جامعه را فقط عدم رعایت زنان ندانند.
۳_در قرآن کریم بسیار حکیمانه اشاره به نوع پوشش زنان شده تاجاییکه با ذکر دو پوشش عرفی زمان خود یعنی خمار و جلباب قصد اصلاح پوششهای رایج آن زمان در جهت رعایت چارچوب حجاب شرعی که فتنه را به حداقل می رساند نموده و در واقع پوشش یا مد خاصی را تاسیس ننموده بلکه پوشش رایج را بااصلاحش تقریر نموده است خمار و جلباب بنا به تعریف آنها درکتب لغت قدیمی ازجمله العین خلیل بن احمد فراهیدی چنین است:
الخمار: ماتغطی به المراه راسها.
الجلباب: ماتغطی به المراه راسها وصدرها.
یعنی کار خمار پوشاندن سر و گردن و کار جلباب پوشاندن سر و گردن و سینه است. بنابراین زن مسلمان باید جلباب و خمار بپوشد تا سر و گردن و برجستگی سینه نمایان نباشد پس برخلاف ترجمه غلطی که برخی مترجمین از جلباب کرده اند جلباب چادر نیست تابتوان گفت که چادر الزامی است، ازطرفی هم معادل چادر کلمه رداء می باشد جالب اینجاست زنان قبل از نزول این آیات خمار و جلباب را می پوشیدند و بی حجاب نبودند بلکه بد حجاب بودند زیرا این پوششها را طوری می بستند که گردنبند و گوشواره آنها و سایر زیورهای گردن و سر دیده شود لذا قرآن آنها را به شیوایی با آوردن دو جمله *یدنین علیهن جلابیبهن و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن * اصلاح و سپس تقریر وتایید نموده است و این گواه عدم سخت گیری خداوند و آزادی نسبی زنان باسلیقه خود در انتخاب نوع پوشش باچارچوب شرعی می باشد ضمن رعایت عورت در شرع که براساس حدیث اسماء تمام بدن جزصورت و دو دست تامچ می باشد ضابطه دیگر از آیات استنباط می شود و آن این است که پوشش شرعی بایدطوری باشد که برجستگی های زن رابپوشاند.
پس حجاب شرعی شامل هر پوششی است که عورت را بپوشاند و برجستگیها را پنهان کند و در عین حال ازحد متعارف فراتر نباشد که موجب جلب توجه و زمینه فتنه گردد. اگرما بر زنان سخت بگیریم و فقط چادر یا هر نوع خاص دیگری از پوشش را شرعی بدانیم ولاغیر، هم براساس قرآن و احادیث چنین برداشتی اشتباه است و هم سبب دلزدگی زنان از پوشش اسلامی می گردد و یا اعتقاد مبنی بر اینکه زن در محیط بیرون بایستی حتما رنگ تیره بپوشد خود یکی دیگر از برداشتهای غلط و بی اساس می باشد که زنان را دلزده نموده است.
۴_آیات قرآن فلسفه پوشش شرعی را مصونیت زن دانسته و می فرماید: (ذلک ادنی ان یعرفن فلایوذین) یعنی این پوشش سبب می شود که مردان بیماردل شما را بشناسند و بدانند که متین هستید و دیگر جرأت مزاحمت را ندارند و این فلسفه را زمانی خوب درخواهیم یافت که بر اساس علم امروز ویژگیهای زن و مرد وتفاوت آن دو از نظر جنسی را بشناسیم و نیز اهمیت وجود این تفاوت درکائنات را.
۵_ رابطه حجاب با انحرافات جنسی: وقتی زنان جامعه تبدیل به سفره های رنگینی برای مردان شوند نتیجه اش چشم چرانی مردان و ورودشان به دنیای تنوع طلبی جنسی و به تبع آن انحرافات جنسی خواهد بود با یک مثال موضوع روشنتر می شود: وضعیت زنان و مردان امروز با دیروزیها تفاوتش همانند فرق سفره غذا متنوع با انواع غذاست باسفره ای که فقط یک نوع غذادارد: انسان وقتی سفره ساده را می بیند تنها دغدغه اش کشیدن غذا درحد سیرشدن است مخصوصا اگه آدمای زیادی سرسفره باشن پس فقط در پی رفع گرسنگی و سیرشدن است یعنی پاسخ به نیاز اما اگر بر سر سفره رنگین بنشیند با دیدن آن رنگ و لعاب، نیاز به رفع سیری کنار رفته وتنوع طلبی دغدغه می شود تا حدی که فرد تا از همه خوراکیها نچشد ذهنش آرام نمی گیرد حتی اگر لازم باشد بیشتر از حد نیاز بخورد و بر اثر آن بیمار و مسموم شود در اینجا انسان از فطرت و نیاز طبیعی خارج و افراط می کند وچنان وسوسه آن شدید است که به آسیبهایش توجه نمی کند. خب انسان در مورد غریزه شکمی چنین است وای به حال غریزه جنسی که بسیار افسارگسیخته تر از شکم است. این مثال بسیار ملموس در فهم تاثیرخودنمایی زنان بر جهت دهی مردان به سمت تنوع طلبی جنسی است.
جالب اینجاست که این خودنمایی ها و رنگ و لعابها با زنده و بالفعل کردن تنوع طلبی فورا کانون خانواده را مورد هدف قرار می دهد و ضررش بیشتر از همه متوجه زنان خواهد بود زیرا باعث چشم چران شدن مردان شده و وسوسه تجربه لذت جویی از انواع زنان از نظر ظاهر را در مرد ایجاد می کند همانطور که سفره رنگین چنین می کند و تازه چشم چرانی استارت انحرافات جنسی است زیرا مرد با تجربه رابطه با زنان متنوع به مرور زمان از زنان سیر و دل زده شده و شیطان در این جا پیشنهاد جدیدش رابه وی می دهد که شامل ارتباط باهم جنس و قدم بعد باحیوانات متعدد و بعد… تا اینکه غیرعادی ترین روشها درتلذذ جنسی از جمله ارضای جنسی ازطریق خوردن ادرار و مدفوع انسان یا حیوانات را به وی پیشنهاد می دهد و بدین طریق انسان را از مقام حیوانی هم پایین تر می آورد و می شود مصداق آیه : بل هم اضل تاحدی قاطی می کند که دو غریزه شکمی و جنسی وی در آمیخته و باخوردن کثیفترین چیزها لذت جنسی می برد واقعا که شیطان اینچنین قسم خود را فبعزتک لاغوینهم اجمعین اجرا می کند چون این تازه یک طرف قضیه است وقتی مرد خانواده ای چنین سقوط کرد زن هم به دلایلی چون انتقام از خیانت مرد و عدم رفع نیازهای جنسی به همین ورطه خواهد افتاد مگر اینکه ایمان بالایی داشته باشد و نتیجه اش سقوط انسان در ورطه گمراهی عمیق و فروپاشی و بی معنی شدن خانواده و تباهی فرزندان و نهایتا جامعه انسانی می باشد تا اینکه جامعه ای کاملا بیمار و ناتوان و آسیب پذیر ایجاد می شود و بدتر اینکه شبکه های تلویزیونی نیز دقیقا همین وضعیت را برای ماپیش بینی و برایش برنامه های چندساله چیده اند و ما هم غافل مانده و با بی توجهی تمام فقط بر همدیگر برچسب می زنیم به جای اینکه حقیقت را خوب بشناسیم و سطح آگاهی را بالا برده و راهکارارائه دهیم.
بله؛ بسیار اسفناک است، اما این واقعیت امر است که هم زنان و هم مردان اکثرا از آن غافلند زنان ما به دست خودشان مردانشان را در این ورطه انداخته وآخرش دودش به چشم خودشان می رود و همین می شود که الان خیانت، بدحجابی وبی شرمی عادی شده است.
نسل امروز ما نسل سوخته این ماجراست و دوره گذار خود را باید بگذراند و گروهی را قربانی کند تا همگان متوجه تلخی آن شوند اما ما می توانیم با آگاه کردن مردممان آمار تلفات را به حداقل برسانیم چرا که اکثرا ناآگاهند و عمق فاجعه را نمی دانند حتی آیات قرآنی را هم به خوبی مطالعه نمی کنند.
به نقل از سایت تابش

حجاب 8

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!