ضرورت وجود بانوان مبلغ برای جهان اسلامبانوان مبلغ
دعوت اسلامی در عصر کنونی برای گسترش بخشیدن به دعوت و تبلیغ در محیط زنان و نبرد بی امان در برابر یورش های سهمگین دشمنان اسلام، تهاجم های فرهنگی هولناک آنان که زنان مسلمان را هدف میگیرند، نیاز مبرم به حضور فعالیت زنان دعوتگر مسلمان دارد. این تهاجم فرهنگی که امروزه زنان پریشان فکر و آشفته خیال پرچمدار آنند، زنانی که برای طرح و اجرای افکار خصمانه بر علیه اسلام تعلیم یافته اند، و به نام زن و به نام «نیمی از اجتماع» در راستای دفاع از حقوق زن شعار میدهند، و معتقدند که اوضاع و حالات و فرهنگ اسلامی باید تغییر یابد، و آدب و رسوم و فرهنگ وارداتی بیگانه با میراث اسلامی و فرهنگ مردم مسلمان در جهتا نابود کردن افکار صحیح و منسجم و سالم انسانی جایگپزین آنها گردند. همینطور، نیاز مبرم داریم به نویسنده گی و اظهار نظر بانوان دعوتگر و مبلغ در رادیو ها و روزنامه ها و مجله ها و وسایل ارتباط جمعی و تبلیغاتی، تا میدان به طور کامل در اختیار ابراز عقیده ها و اظهار نظر های دور از اسلام و بیگانه با تفکر اسلامی و بدور از اصالت اندیشه و تمدن و فرهنگ امت اسلامی قرار نگیرد. به ویژه در مواردی که برنامه های مشخصی در وسایل ارتباز جمعی مختلف به زنان اختصاص داده میشود. همچنین، به بانوان مبلغ و دعوتگر شدیداً نیاز داریم. در ارتباط به آموزش و پرورش زنان و در زمینه بهداشت و در مهد کودک ها و دیگر اشتغالاتی که با شرایط و موقعیت زن تناسب داشته باشد و موجب فراموش شدن وظایف اصلی زن نگردد مانند سرپرستی خانواده، تربیت فرزندان، هم یاری و همکاری با همسر، حمایت و دفاع از حقوق شوهر در گفتار و کردار، مشارکت در امور مهم و حیاتی و در صورت ضرورت و نیاز جامعه استمداد مردم در بحران ها و در جبهه های جهاد اسلامی.
بانوان در عرصه دعوت و تبلیغ
دکتر توفیق یوسف الراعی

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!