پارلمان خانه ملت، آئینه خواست ها، نظرات و انتقادات مردم از حکومت و سازنده دورنمای جامعه از طریق قانونگذاری است.

مردم از طریق انتخابات و تعیین نمایندگان برای خویش، مجال حضور در صحنه سیاست را بدست آورده و نقش پر رنگی را در عرصه نظارت و قانونگذاری ایفاء میکنند.

اما واقعیت نشان داده است که انتخابات در تمام جوامع نقش و مؤثریتیکسان نداشته، گهی راهگشا و گهی تا آستانه بحران آفرینی پیش رفته است. پرسش مهم اینست که چگونه می توان یک انتخابات مؤثر داشت؟ و از آن مهم تر اینکه برجسته ترین چالش های فرا روی انتخابات میزان 97 در کشور ما چه عواملی اند؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ، باید انتخابات را از موقف مردم مورد توجه و ارزیابی قرار داد، چراکه بستر اصلی انتخابات مردم هستند. در نخست آنچه به عنوان اولین چالش فرا روی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها توجه را به خود جلب می کند، عدم آگاهی سیاسی و یا اندک بودن آگاهی و شعور سیاسی مردم ماست. مبرهن است که مردم با اشتراک فعالانه شان در این روند، تصمیم می گیرند که قدرت چگونه و در مسیر تحقق کدام خواسته ها اعمال شود  و تمثیل کنندگان اراده آن ها در رهبری قدرت براییک دوره معین چه کسانی باشند.

حالانکه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی- هم چون بسیاری جوامع دیگر- یک جامعه با تعلقات گوناگون است که برخی مواقع آن را گرفتار انشقاق و شکاف های متعدد ساخته است. رأی دهندگان باید خود را از تعلقات و پیش فرض های غیر منطقی خنثی کرده و با نگاه به آینده سیاسی کشور در انتخابات اشتراک کنند. متاسفانه میزان آگاهی عمومی مردم ما بسیار کم است؛ حتی اوصاف یک نمایندهیا وکیل مستعد و چگونگی خدمت گذاری وی برای بسیاری هنوز هم واضح و شفاف نیست که این خود بستر فریب و دروغ پردازی را گشوده است. در این راستا می توان توسط برنامه های اجتماعی و فرهنگی از طریق رسانه ها( دیداری، شنیداری، چاپی)، آگاهی و فهم سیاسی را بلند برده تا جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود و نقش شان در معاملات و سرنوشت سیاسی شان- که تبعا بر تمام جوانب زندگی شان سایه می افگند- حساس باشند. این حساسیت آن ها را به عرصه سیاست کشانده و بدان ها کمک خواهد کرد تا در انتخابات خود دقیق عمل کنند. بررسی پیشینه، اهداف، کارکرد و شایستگی های هر یک از نامزدان برای شناخت و گزینش برترین ها، مردم را به سوی انتخابات درست رهنمون خواهد کرد.

دومین چالش فرا راه انتخابات پیشرو، تقلب است. با تاسف در انتخابات های گذشته شاهد فریب کاری گسترده و تقلب های سازماندهی شده بودیم. از چندین بار رأی دادن تا پر کردن صندوق ها، حذف آراء، اعداد و ارقام خیالی و … تصور و توقع بر این بود که دولت بتواند در این انتخابات- بنابر تعهدش- تقلب ها را به صفر برساند و با کار و شیوه بایومتریک در مراحل مختلف، نتیجه درست و بدون نقص- با حداقل ریسک- را تضمین کند، اما متاسفانه این روزها نیز شواهدی از توزیع تذکره های جعلی، استیکرهای جعلی، مفقود شدن کتابچه های ثبت رأی دهندگان و بسا مشکلات دیگر به چشم می خورد.

سومین مانع پیشروی انتخابات، ناامنی و بد امنی در برخی نقاط شهرها و ولسوالی هاست. حمله بر مراکز ثبت نام رأی دهندگان و بسته ماندن چندین مرکز انتخابات به علت دغدغه ها و تهدیدات امنیتی، خود بر میزان اشتراک مردم تأثیر گذاشته و در رقم خوردن نتیجه انتخابات مؤثر است اما با وجود این مشکلات، آنچه امید بر انگیز است ثبت نام پر رنگ رأی دهندگان و نیز نامزدی بسا شخصیت ها و افراد مؤمن و متعهد برای خدمت گذاری به مردم است.

مردم ما باید بدانند انتخابات همه چیز نیست ولی راهکاری کار آمد و مؤثر است تا قدرت را از میان گروه های خاص بیرون کشیده ، به میان مردم آورد. حق به حقدار برسد، جلو ظلم و بی عدالتی گرفته شود و دور نمایی بهتر برای آینده خلق شود. روشن است اگر مردمی نتوانند از این امکان، هشیارانه و مسؤلانه استفاده کنند، آنها نه تنها اولین بازندگان انتخابات خواهند بود، بلکه بازندگان حقیقی خواهند بود چراکه خود زنجیره ای دیگر بر سلسله بی عدالتی وسیه روزی در این کشور بسته و خشتی دیگر بر بنای فساد خواهند افزود. و آن زمانی است که امانت به اهلش سپرده نشود و برخی ها، گهی فریب پول و دالر را بخورند و گهی درخشش رنگ و لعاب چهره و گهی وعده های پوچ و سخنان متعصبانه و عوام فریبانه آنها را به وجد آورد.

در اخیریاد آور می شویم که نامزدان و حامیان شان باید کلام پیامبر (صلی الله علیه وسلم) را بیاد داشته باشند:(من غش فلیس منی)

( هرکس فریب کاری کند از من نیست) از نیرنگ و دروغ و شایعه و تخریبیکدیگر خود داری کنند به جای آن بهتر است که مردم را درجهت شناساندن   (مافیای رأی) و خریداران و فروشندگان و دلالان انتخاباتی و رسوا کردن شان، یاری کنند.

به امید کشوری با ثبات و فردایی بهتر از دیروز.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!