مسابقه مقاله نویسی
بخش خواهران جمعیت اصلاح شعبه کوهدامن مسابقه مقاله نویسی را تحت عناوین (پبامبر الگوی مسلمان در روابط اجتماعی) و (حفاظت از محیط زیست و پیامد های آن ) برگذار نمود.
در این مسابقه 31 تن از خواهران اشتراک کرده و 6 خواهر توانستند برترین مقالات را بنویسند.
برای برنده گان جوایز و تصدیق نامه اهداء گردید .

هدف از برگزاری این مسابقه بلند بردن سطح علمی و شگوفا ساختن استعداد نویسنده گی در خواهرانی که علاقمند نوشتن هستند، میباشد.

44155092_693680871017725_3801228558710341632_n 44164435_693680971017715_3264858298163134464_n

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!