راهکارهای عملی ایجاد اخوت درجامعه
منت خدای را عزوجل که بهترین آفرینندگان است وخالق جهانیان .درود وسلام بی حد بر رسول انس جان که سرور و سردار و رحمت برای عالمیان است وبرآل واصحاب گرانقدرش که ستارگان هدایتند ومقتدای بشریت؛ آنانکه ایجاد کنندگان برترین نمونه های ایجاد برادری واخوت دربین مؤمنان اند آنانکه بهترین نمونه ازاخوت اسلامی را درجهان بی اخوت به نمایش گذاشتند وباشایسته ترین رفتار وگفتار وکردار اُسوه ونمونه جاوید تاریخ اند.
دین اسلام دینی است دارای ارزشهای انسانی واجتماعی واخلاقی که درادیان ومذاهب دیگر کمتر به چشم میخورد یکی ازارزشهای والای که اسلام پیروان خودرا به آن فرا میخواند اخوت دینی است آنجاکه میفرماید :«انماالمؤمنون اخوة   حجرات 10 (مؤمنان باهم برادرند)
پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند: مسلمان برادرمسلمان است به اوستم نمی کند وخواروضعیفش نمی گرداند و به همدیگر حسادت نمیکنند و کینه نمی ورزند بندگان خدا وبرادرهم میباشنداین برادری برادری ویژه ایست که خوده الله گفته وپیامبرش تفسیر نموده است راه های ایجاد عملی اخوت وبرادری زیاد است وبرخی ازان هارا میتوان چنین برشمرد:
سلام دادن : سلام دادن یکی ازاسباب ایجاد اخوت وبرادری میباشد کسیکه به دیگری سلام میدهدطرف مقابل قلبا ازاو احساس رضایت وخوشنودی مینماید ودرحدیث ازپیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم  آمده است سلام دادن محبت ودوستی می آورد پس به خاطر ایجاد اخوت ایمانی واسلامی باید همه باهم سلام داده تااین سنت دینی را زنده نگهداشته وازان سود برده شود ودرحدیث دیگری آمده است یکی ازعلامات نزدیک قیامت این است که سلام فقط به کسانی داده میشود که با هم آشنا باشند وهم دیگررا بشناسند.
ویکی دیگر ازاسباب ایجاد اخوت جای دادن درپهلو درمجالس میباشد.
عیادت مریضان یکی دیگرازراه های ایجاد اخوت عیادت مریضان است اگراین سنت حسنه اسلامی درزندگی عملی ما اجرا شود علاوه براینکه واجب دینیی را انجام داده ایم حق اورا نیزازگردن خود ساقط نموده ایم واین عیادت باید طبق دستورات دینی وبدون کدام ایجاد تکلف ومشقت برخاندان مریض باشد واین عمل خیر درراستای ایجاد اخوت وبرادری بی نهایت مؤثر است
هدیه دادن : هدیه دادن نیز ازراه های ایجاد اخوت میباشد درحدیث وارده ازپیامبر علیه السلام میخوانیم «هدیه بدهید تا محبوب همدیگر شوید». این است که هدیه دادن باعث میشود تا همدیگر پذیری در جامعه بیشتر شود.
گرد آورنده: لیلما ابراهیمی

FB_IMG_15341236654746773

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!