تن رها کن

بندگی کن تاکه سلطانت کنند                         تن رها کن تاهمه جانت کنند

خوی حیوانی سزاوار تونیست                     ترک این خوکن که انسانت کنند

چون نداری درد، درمان هم مخواه                درد پیداکن که درمانت کنند

ازچَهِ شهوت قدم بیرون گذار                     تاعزیزمصرکنعانت کنند

بگذرازفرزندومال وجان خویش                 تاخلیل الله دورانت کنند

درضلالت مانده ی چون سامری                آرزوداری که لقمانت کنند

تاتوانی درگلستان جهان                      خارشوتاگل به دامانت کنند

بایتیمان مهربانی پیشه کن                     تاپس ازتوبایتیمانت کنند

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!