تشکیل تیم فعال برای دعوت

نویسنده: عمر سالم المطوع.

برگردان: بهنازرحیمی محصل سال سوم دانشکدهء ادبیات، دیپارتمنت عربی

طراح:کسی است که نظریه ها وروش های مختلف برای بهتر شدن کار تقدیم میکند ویا اقدام می کند وظایف سختی راکه اکثر دعوت گران برای پیشبرد آن پذیرفته نمیشوند به عهده بگیرد.

برادری ایمانی، اساسی برای تشکیل هر تیم فعالی در دعوت میباشد وبه اندازه اخلاص در عبادت، برادری در راه الله متعال بین دعوت گران در تشکیل تیم فعال توفیق ورستگاری میباشد .

محمد احمد راشد میگوید:

هنوز همین درک مفهوم(اخوت) است که تفاوت وبرتری بین دعوت گران ایجاد میکند و دعوت گر تا زمانیکه به اخلاق اخوت ایمانی متصف نشود وآموختن  اساسات برادری را به عنوان هدف اساسی ازبین اهداف دعوت اسلامی ننگرد به اوج آگاهی نمیرسد،او باید دریابد که نهادینه کردن این اخلاق در برخورد بین مسلمانان وپررنگ کردن آن در بین افراد، پیروزی را به ارمغان می آورد وبه تنهایی پیروزی آن را توجیه میکند حتی اگر به  سرعت تاثیری نگذارد و یا مردم عامه شدیدا مانع آن شوند.

بنابر این خواهانم تا برای خواننده گرامی ومخصوصا دعوت گران  در راه الله متعال تعاریفی از تیم فعال در دعوت واهمیت ووسایل مشخصه  برای پیروزی ونقش های مهم در تشکیل آن داشته باشم .

تیم فعال چیست ؟
تیم فعال: وسیله ایست که دعوتگران را در یکجمع گروهی، در تحقق بخشیدن به اهداف و دستاورد های مهم دعوتاستوار وثابت قدم نگهمی دارد.

اهمیت تشکیل تیم فعال

- ایجاد فضای دلپذیر در کار دعوت با وجود مشکلات زیادی که در دعوت به وجود می آید .

- نتایج کار دعوت گران بسوی الله  برای رسیدن به اهداف دعوت افزایش می یابد .

- از تلاش دعوت گر استفاده درست میشود وبه فهمی درست از نقش هر دعوت گر در گروه میرسیم .

- رویارویی با چالش های دعوی با قوت و انرژیو روح مثبت گرایی.

- درک اهمیت اعتماد دعوتگران در میان هم دیگر،با این حال که هر یک نقص دیگری را اصلاح کند.

وسایل مشخص برای ایجاد تیم فعال

  • اخلاص نیت برای الله عزوجل ودوری از دوستی، جاه ومقام وغیره .
  • مشخص نمودن هدف دعوت گران وتعین وظایف هر دعوت گر.
  • شناخت امکانات دعوت گران در تیم وکار روی پیشرفت آنها .
  • ایجاد حلقه های ارتباطی فشرده بین دعوت گران درتیم تا اینکه هر دعوت گر به ادامه ارتباط ها بین خود واعضای تیم علاقه مند باشد.
  • بر آوره کردن مشکلات برادران دعوت گر در غیاب آنها، زمانیکه در برنامه های دعوی هستند.
  • پاک دلی کردن در حالت بروز اختلاف نظر که در غیر آن باعث ترک کار شده و یا منجر به عمل علیه یکدیگر میشود .
  • ایجاد هماهنگی بین دعوت گران در اجرای کار های مهم دعوت .
  • تقدیر از تلاش اعضای تیم در جریان هر مرحله .

نقش های مهم در تیم فعال دعوی

رئیس:کسی است که از روحیه موجود در تیم لذت برده و میان اعضای تیم هماهنگی می کند، او هنگام مواجه شدن با اختلافات،صحبت های دیگران را میشنود وآنها را متوجه میکند، کسی است که در موقع ضرورت در صورت عدم رضایت از عملکردش از جایگاهش کناره گیری میکند وسریعا به اشتباهاتش اعتراف میکند. شخصی است با دیدگاه وسیع به دلیل عدم انعطاف پذیری مردم باآنها درگیر نمیشود، شخصیتی است با همتی عالی وقادر به روبرو شدن با چالش ها ( با این همه ویژه گی ها وغیر اینها تیم را به سوی هدف برده می تواند) وبا آنکه  از ویژه گی وبرتری خاصی برخوردار است باز هم به همکاری دیگران برای رسیدن به هدف، نیاز دارد .

مشوق یا تشویق کننده: کسی است که به تشویق وبرانگیختن دعوتگران در تیم برای رسیدن به دستاوردها می پردازد بنابرین هم با تشویق هم با ترغیب از سعی و تلاش ها توصیف میکند.

هماهنگ کننده: ارتباط بین نظریات وپیشنهاداتی را که دعوت گران در تیم  ارائه میکنند، بیان می کند وبه ازبین بردن  سوء تفاهم هاییکه که بین برادران  بر انگیخته شده میپردازد، هم چنان به ایجاد نظم متکامل وپیوسته بین نظریات وپیشنهادات میپردازد.

ناقد (سازنده):کسی است که به صورت اساسی به تصحیح نتایجی می پردازد که تیم بدانها رسیده است،اوهمچنان به تصحیح وتعدیل این روش ها نیز می پردازد.

مرجع: سایت المختارالاسلامی1438

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!