حجاب مص‍ؤنيـت يا محدوديت؟حجاب 7

اگرانسان چشم انصاف را البته با درنظرداشت ارزش ها ورسالت هاى انسانى بگشايد خواهد ديد كه محاصرۀ ظالمانۀ كه زن قرن بيست ويكم را دربرگرفته نه تنها ازمحاصرۀ زنان قبل از اسلام گسترده تراست بلكه به مراتب بيشَرَفانه تر، رذيلانه تر وذليلانه تر است . زيرا اگرزن قبل ازاسلام به حيوانى باركش وزحمتكش تبديل شده بود، امروز زن درصحنۀ جهان به حيوانى پست وذليل وبى شرم وبى حيا تبديل شده كه فقط بدرد فرونشاندن آتش شهوت مى خورد و ابزارى براى هوس رانى وعياشى مى باشد .دنياى امروز با استفاده ابزارى از زن حيا وعفت را كه روح تمام ارزش هاى جنس زن هست از اوگرفته است وضمن رسيدن به لذت هاى پليد وكثيف شان از اوبه عنوان پوستر ويا تابلوئى براى تبليغات اقتصادى وسياسى خود استفاده مى كنند. اگرچه ملل غير اسلامى امروز غوغاى وسيعى را بنام حقوق نسوان وآزادى زن درعصرحاضر براه انداخته اند اما درعمل مى بينم كه ريشه تمام اين جريانات به خواهشات نفسانى ومنافع اقتصادى وسياسى برمى گردد. ويا به عبارتى ديگر به زن درعصرحاضر بويژه دركشورهاى غربى بحيث انسانى داراى روح پاك وهدفمند نه، بلكه به سرچشمه مفاسد اخلاقى ويا نعشى گنديده براى گرگان گرسنۀ شهوت مى نگرند كه تاريخ زن را دركنار ديگر بدبختى ها متعفن وبد بوى كرده است كه اگرجهان امروز با همين كوله باربى عفتى وازهمين راه بى حيائى به پيش رود، آنقدربه گنداب حيوانيت فرو خواهد رفت كه هيچ فرياد رسى بجز اسلام نمى تواند اورا نجات دهد زيرا اسلام براى اين بيمارى مهلك كه مثل جذام بند بند زندگى انسان راخواهد خورد .درمانى آسان بنام (حجاب) دارد كه نه تنها پيكر بيمار بشريت را ازين درد نجات مى دهد، بلكه براى او محيطى سالم، آرام وبا امنيت مهيا مى كند،تا نوع بشر وبويژه قشر زن درآن با كمال آرامش جسمى و روحى زندگى كند . حجاب اسلامى همچون حصارى محكم است كه گنج ايمان، شرافت وحيای زن را از دست برد دزدان كثيف وآبروريز نگه مى دارد . حجاب مصونيتى است كه زن درسايه اش مى تواند بدون هيچ اذيتى به امور زندگى اش در خانه ويا بيرون ازآن بپردازد .كسانيكه حجاب را محدوديت حقوقى دانسته اند سخت اشتباه كرده اند زيرا خداوند ( حجاب را براى اين نازل كرده است كه زن با كمال امنيت روحى وجسمى به امور اجتماعى، اقتصادى وغيره رسيده وضمناً راه هاى انحرافات جنسى واخلاقى را مسدود نمايد زيرا درجامعه ئى كه بى حجابى ويا بد حجابى باشد باعث انحرافات اخلاقى مثل زنا، حسادت، قتل، دزدى، دروغ، آدم ربايى وتولد فرزندان نا مشروع وغيره مى شود كه درنتيجه باعث ازهم پاشيدن كانون خانواده وپخش امراض ميكروبى وعفونى همچون (ايدز، سارس، سوزاك وسفلس وغيره) مى شود. كه همه اين مشكلات فقط با حجاب حل مى شوند . وراستى آيا باحجاب نمى شود تحصيل كرده، فكر كرد وتحقيق كرد؟ آيا روسرى وچادر مغز انسان رامختل مى كند كه نتواند تحقيق كند؟ آيا با چادر نمى شود نويسنده، مخترع ويا مكتشف شد ؟ آيا با حجاب نمى شود داكتر، انجينر، رياضى دان وياشاعر شد ؟ اصلا آيا خانم «مادام كیوري» كه او رابنام بانوى علم ياد مى كنند اگر روسرى مى پوشيد فكرش از كار مى افتاد ونمى توانست عنصر راديو اكتيو را كشف كند ؟ آيا با حجاب نمى شود خلبان ويا كاپيتان شد ؟ آيا با حجاب نمى شود مجمع هاى علمى وهيئت هاى تحقيق وبررسى علوم وفنون را راه اندازى كرد ؟ بله نه تنها كه همه اين كارها با حجاب شدنى هستند بلكه حجاب خودش رسيدن به اهداف زندگى را سرعت مى بخشد زيرا خداوند ( زن ومرد را بنا به دلايلى طورى آفريده است كه از ديدن همديگر بويژه در حالت برهنه ويا نيمه برهنه لذت برده وخود بخود مشتاق يكديگر مى شوند كه اين امر باعث ايجاد اختلال در روند پيشرفت هاى علمى، اجتماعى، اقتصادى وسياسى ميشود .پوشش اسلامى وكناره گيرى تاحد امكان از جنس مخالف مثل اين است كه آتش را از بنزين دور نگهداريم وبالعكس برهنه گى واختلاط نا محدود مرد وزن مانند اين است كه آتش وبنزين را با هم يكجا كنيم كه خواسته ونخواسته آتش گرفته ونسل

 با حجابم من أؤاىم      هاىحاضر وآينده را خواهند سوخت .

نویسنده : ع. اعتصام زاده نیازی

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!