در حمله بر یک مسجد در ناحیه سیناء مصر در هنگام نماز جمعهegypt 2   185 تن کشته و بیشتر از 125 تن دیگر زخم برداشتنegyptدegypt 3.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!