به ادامه تخریب خانه های فلسطینی ها از سوی دولت اشغالگر اسرائیل، امروز به تعداد 8 خانه از سوی نیروهای اسرائیلی تخریب گردید و اعضای این خانواده ها  در این آب و هوای سرد بی سرپناه باقی ماندند.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!