بمباردمان وحشیانه مدرسه دینی و دارالحفاظ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک و به شهادت رساندن طلاب علم و حافظان قرآن کریم، جنایت دیگریست که چهره خشن و بیرحمی قاتلان اطفال معصوم را که با ریا و دروغ ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند عریان و برملا می سازد. آنانی که در برابر این جنایت ضد بشری سکوت می کنند و یا آن را توجیه می کنند در جنایت شریک اندFB_IMG_1511414548781.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!