اگر افتادی مهم نیست …..

به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری!

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!