صبر تنها عصبانی شدن نیست ؛

صبر یعنی این که قادر باشی هفت احساس ( تنفر ، علاقه ، لذت ، اضطراب ، خشم ، ترس و غم ) را در خود کنترول و مدیریت و مهار کنی….

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!