من راه میروم

                                                                                         تو راه میروی

                                                                                   و او راه میرود

                                                                                        من کج میروم

او در چاه می افتد

 و تو بهروز میشوی

من خوبم

او فقیر است

 اما تو ثروتمندی

من معلم میشوم

تو داکتر میشوی

اما او قاتل میشود

من در جایم میمانم

تو پیشرفت میکنی

اما او اعدام میشود

من از یاد میروم

تو در یاد میمانی

و او لعنت میشود

چرا ؟

من ، تو، او ؟

هر سه به یک مکتب و به یک صنف اما

متفاوت درس خواندیم!

من می نوشتم

تو میخواندی

او پس می ماند

چرا ؟

من یک قلم داشتم

تو دو قلم داشتی

اما او قلم نداشت !

من می نوشتم

تو نوشته بودی

و او یاد نداشت

چرا ؟

من می یافتم

تو می خریدی

اما او توان نداشت

من خوش بودم

تو می خندیدی

اما او گریه میکرد

چرا؟

جمله اول مکتب را که استاد نوشت

من میفهمیدم

تو راحت دانستی

اما او نتوانست

استاد نوشت

من خواندم

تو خندیدی

اما او بغض کرد

چرا

استاد جمله را پرسید

من بند آوردم

تو راحت خواندی

اما او یاد نداشت

چرا ؟

بله چرا ؟

چون اولین جمله که استاد نوشت

این بود که

“علم بهتر است یا ثروت “

جمله ای که قلم را رنجاند

تو راحت سپری کردی

و او را گریاند

سالها تیر شد

من ماندم

تو پیشرفت کردی

و او اعدام شد

کدتم بهتر است؟!

علم یا ثروت ؟!

در حالی که سالها گذشت

من ماندم تو رفتی و او در گذشت

من هنوز هم بیسواد مانده ام

چون نتوانستم بنویسم پس :

” علم بهتر است یا ثروت “

( هلینا صدیقی )

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!