صفات زنان بهشتی

زن بهشتی.

زنان پاکدامن ، متقی و بهشتی این گونه اند :

 1. در انجام کارهای خیر همسران خود را یاری میکنند : در حدیث پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) سه شخص را نافع می شمارد یکی هم زنی است که معین و مددکار شوهرش در امور خیر باشد. « ترمذی »
 2. نعمت خدا باشد نه غضب او : پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) فرمود : بعد از تقوا بهترین نعمتی که به مرد میرسد زن صالح است ، اگر به او امر کند اطاعتش میکند . اگر به سیمای او نگاه کند ، خوشحال میشود. « ابن ماجه »
 3. نماز بخواند : پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) فرمود : اگر زنی نماز های پنجگانه را ادا کند ، دامان خود را حفظ کند و اطاعت شوهرش را کند از هر راهی که می خواهد وارد بهشت شود. « ابن حبان »
 4. خوش اخلاق باشد : از پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) سوال شد ، بهترین زن کیست ؟ فرمود : کسی که اگر به چهره اش بنگری ترا شادمان کند. « مشکوة»
 5. نصف دین مردان باشد : پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) فرمود : به کسی که خداوند زن صالحه و نیک عطا کرد گویا او را به نصف دین نصرت کرد. « مجمع »
 6. خیر و صدقه دهنده باشد : پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) فرمود : هر زنی که از خانه ای شوهرش چیزی صدقه دهد ، اجر و پاداش دارد و به همان اندازه به شوهرش پاداش میرسد ، بدون آنکه چیزی از آن کم شود. « بخاری »
 7. بر شوهر خرج کند : در روایت آمده است که هنگام خطبه حجة الوداع همسر عبدالله از پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) سوال کرد : شوهرم نادر است آیا میتوانم چیزی ( به عنوان کمک خرج ) به او صدقه دهم ؟ پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) فرمودند ، برای تو دو برابر پاداش است. « مجمع 123/3 »
 8. صدقه زیاد دهد : ام سلمه مشهور به ام المساکین بود چون زیاد صدقه میداد پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) به او در دنیا بشارت داده بود که از همه زنان کسی زودتر به من ملحق میشود که دست او دراز تر باشد همسران پیامبر در ابتدا گمان میکردند که منظور پیامبر ( صلی الله علیه و سلم ) دراز بودن فزیکی دست است ، اما بعداٌ متوجه شدند که او در صدقه دادن دست طولانی دارد. همچنان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) صدقه دادن زنان را نجات آنها از جهنم میداند و میفرماید : ای جماعت زنان زیاد صدقه دهید ولو از زور آلات شما باشد زیرا من بیشتر شما را اهل جهنم دیدم . « ترمذی و بخاری »
 9. زکات زیور آلات خود را میدهند : عایشه (رضی الله تعالی عنه ) میگوید : روزی رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) در دستانم انگشتری طلا دید، فرمود : این چیست ؟ گفتم : برای زینت و آرایش به دستم کردم ، فرمود : زکاتش را دادی ؛ گفتم نه ، فرمود : همین برای جهنم کافی است. « ابو داوود »
 10. خود را مشابه مردان نمیکنند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) زنانی که خود را مشابه مردان ( در لباس پوشیدن ، مودل ظاهری ) میکنند را نفرین کرده است. « ابو داوود »
 11. لباس نازک نمی پوشند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) به یکی از صحابه پارچه ای قبطی هدیه کرد و فرمود : آنرا دو نیم کن ، نصف آنرا برای خودت و نصف دیگر را برای همسرت بده تا با آن برای خود چادری بسازد و به او بگو پارچه ای ضخیم بپوشد تا بدنش را نمایان نسازد. « ابو داوود »
 12. عظر آنها را نامحرم استشمام نمیکند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : زنی که عظر بزند و از جلوی نامحرمان عبور کند ، گویا به زنا دعوت داده است. ( کنز العمال )
 13. با نامحرم تنها نمی نشیند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : با زنها خلوت نکنید. مردی انصاری پرسید : برادر شوهر چطور ، فرمود : برادر شوهر به منزلۀ مرگ است . « بخاری »
 14. با آرایش به خیابان نمی روند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمودند : مثال زنان آرایش شده بازار گرد چون تاریکی روز قیامت است که نوری از آن ساطع شود. « ترمذی »
 15. وسط خیابان یا کوچه راه نمیروند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : زنان بی جهت از خانه بیرون نروند ، اگر بنابرضرورت بیرون رفتند از کنار و گوشه حرکت کنند. « طبرانی »
 16. بیوه شده ، اما سرپرستی کودکان یتیم خود را به عهده میگیرد : عایشه (رضی الله تعالی عنها) میگوید : زنی به خانه ام آمد همراه او دو دخترش بوداز من چیزی خواست ، در خانه ام به جزء یک خرما چیزی نبود آنرا به او دادم او آنرا دو نیم کرد و بین دخترانش تقسیم نمود. وقتی رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) تشریف آورد ماجرا را گفتم ، رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : کسی که این گونه مورد آزمایش قرار بگیرد و به دخترانش نیکی کند ، برایش حجابی از آتش جهنم قرار میگیرد. « بخاری »
 17. زن حامله ایی که به فرزندانش عطوفت دارد : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : زنانی که درد حمل را تحمل میکنند و با اولاد خویش عطوفت دارند و نافرمان شوهر نیستند به بهشت در می آیند.
 18. ناسپاس نیستند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) به زنان فرمود کسانی که به شما احسان میکنند ناشکر نباشید ، گفتم چطور ؟ فرمود : وقتی از خانه پدر به خانه شوهر می آید و از مال و هزینه شوهر استفاده میکند ، اگر بنابر ضرورت انسانی شوهر خشم میگیرد ؛ زبان طعنه میگشاید و میگوید : هیچ خیری از تو تا امروز ندیدم. « احمد »
 19. در امری که خلاف شرع نیست شوهران را نافرمانی نمیکنند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : سه نفر نماز آنها از گوش آنها بالا نمی رود ، برده فراری تا مادامی که برگردد ، زنی که شب از او سپری شود و شوهر از او ناراض باشد ، امام مسجدی که مقتدی ها از امامت او راضی نباشند. « ابوداود »
 20. شوهران خود را نمازی بار می آورند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : خداوند آن زنی را ببخشاید که نیمه شب برای نماز بلند میشود و شوهرش را نیز بیدار میکند ، اگر بیدار نشد بر صورتش آب می پاشد. « ابو داود »
 21. بی جهت طلاق طلب نمی کند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) کسانی که این گونه رفتار میکنند را نفرین کرده است. چنانکه می فرماید : زنی که سه مرتبه از شوهرش بدون علت طلاق طلب کند ، بوی بهشت بر وی حرام است. «ترمذی »
 22. بدگویی شوهرش را نمی کند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : زنی نزد من مبغوض است که بی جهت از خانه بیرون می رود و بی جهت زبان گلایه و شکایت از شوهر می گشاید. « مجمع الزوائد »
 23. حافظ مال شوهر اند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : بهترین زنان قریش کسانی اند که با فرزندان خویش عطوفت دارند و نگهدار و حافظ اموال شوهران خود هستند.
 24. زنا نمی کنند : رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) فرمود : هر زنی که از خدا بترسد و حفاظت شرمگاه خود کند ، شوهر را فرمان بردار باشد ، برای او دروازه های هشتگانه بهشت گشوده میشود و از هر کدام که می خواهد وارد شود. «مجمع الزوائد »

ام سلمه میگوید : « از رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) پرسیدم : زنان دنیا بهتر اند یا حور العین ؟ فرمود : زنان دنیا از حوریان بهشتی افضل اند ، و این فضیلت بخاطر ادای نماز ، روزه و عبادت شان است. » – طبرانی

 

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!