زراعت حرام

هر درخت و گیاهی که اسلام خوردن آنرا حرام کرده و یا جزء ضرر ، نفعی نداشته باشد کشت و زرع آن را نیز حرام کرده است. مانند تریاک و امثال آن

مسلمان حق ندارد چیز حرامی را بکارد به این بهانه که میخواهد آن را به غیر مسلمان بفروشد  ، همچنان حق ندارد خوک را پرورش دهد تا آنرا به مسیحی بفروشد. مسلمان نباید به هیچ وجه حرام را ترویج دهد.

مانند این که اسلام فروش انگور حلال را به کسی که معلوم است از آن شراب تهیه مینماید ، حرام ساخته است.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!