اصلاح خانواده

طوریکه همه میدانیم خانواده عبارت ازنهادالهی بوده که از پیوندمقدسی یعنی ازدواج یک مردویک زن(زن وشوهر)به وجودمیآیدوفرزندان،حاصل این پیوندمقدس میباشندکه خانواده راتکمیل مینماید.خانواده وخانه جای میباشدکه شخصیت انسان راتاحدی ساخته وبرای انسان معیارهای پیشرفت رامهیامیکندوبه محض رسیدن به خانه برای انسان آرامشی رخ میدهدکه این آرامش وراحتی راهمه ای ماوشمااحساس کرده ایم.طوری که خداوند (ج)در سوره نحل آیه80میفرماید(والله جعل لکم من بیوتکم سکنا)ترجمه:خداوند خانه های تان راجای آرامش وسکون شماقرار داده است.

شخص دعوتگرشخصی است که قانون او،کتاب خدا،الگوی او،پیامبربزرگوار،وراه او دعوت است وهمیشه صلاح خودوجامعه حتی جهان رامیخواهد.ودراین راه توکلت الی الله گفته پیس میرود وامکان داردبامشکلات ومشقت های زیادی روبروشودکه یکی ازجمله رامیتوان نا هماهنگی بعضی از خانواده ها رادر راستای دعوت گفت.بلی، اکثریت خانواده هانه تنهاکمک وهمکاری با دعوتگرندارند بلکه بااومخالفت های رانیزروا میدارندوغرق دنیاومنجلاب های آن هستند وهمیشه به فکراین اندهستند که چگونه بشود که از رقبای خود پیشه بگیرند وچگونه به دنبال رسم ورواج های بیجایی که همه وهمه از تقلید های کورکورانه اروپاهستندخیزان وجستان بدوند .

این جاهست که داعی باید آستین بالا زند وبرای اصلاح خانواده اش گام های مثبت وموثری بردارد وآیه ای را که قانون گذارش به اوفرموده را هیچ وقت از یاد نبرد(یاایهاالذین آمنوا قواانفسکم واهلکم نارا)(تحریم/6)ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده ایدخودواهل(خانواده )خویش رااز آتش برهانید.

واولین قدم درراه دعوت اصلاح خانواده هست .(وانذر عشیرتک الا قربین)(ش عرا/24).ترجمه:ونزدیکان خودراانذار بده وبترسان.)

این را نیز میدانیم همینکه حضرت محمد مصطفی (ص)این آیه ای پر مفهوم راشنیدندبر تپه کوه صفا بالا شده وتمام حاضرین رامخاطب قرار داده وگفتند خودرا از   آتش نجات دهید وبعدا فامیل واهل خودرامخاطب قرارداده وبه هریک دانه دانه گفتندکه خود را از آتش دور نگهدارید،قسمیکه حضرت علی(رض)که پسرکاکا حضرت محمد(ص)میباشندکسانی بود که ازطریق دعوت وارشادات سردارمان به دین اسلام روی آوردندویا بی بی خدیجه .امثال آنها….

پس به این نتیجه میرسیم که اصلاح راباید ازخانواده خودشروع کرد وبرای این منظورنکاتی راباید درنظرگرفت که قرارذیل میباشد :

اولین نکته :

اختیار نمودن همسرخوب ومتدین:

ازدواج یک اصل مهم درزندگی میباشدچنانچه خداوند متعال میفرماید(ترجمه:مردان وزنان مجردوغلامان وکنیزان تان راشایسته (نیکوکار)هستند همسر دهید.وحضرت محمد (ص)دنیارا جزمتاعی نمیدانند وارزشمند ترین آن زن صالح است.به همین اساس اسلام وتجارب بشری ،انتخاب همسروزن خوب ومتدین رادرساختار شخصیت فرزندکه بعدهابرای تشکیل خانواده جدید آماده میشود،بسیارمهم وارزنده دانسته است وچنانچه دریک شعرعربی دراین رابطه چنین اشاره گردیده است (مادر مدرسه ای است که اگرچون آماده اش سازی ،آماده میسازی مردمی خوب واصیل را).

دوم:

الگوی خوب بودن برای اعضای خانواده :

چگونه ما میتوانیم یک الگوی خوبی برای اعضای خانواده خودباشیم ؟وقتی ما میتوانیم یک الگوی خوبی باشیم که دیگران به صدق وراستی ماپی برده باشند وبین قول واقوال ماوفعل وانفعالات ماهماهنگی وجود داشته باشد نه چنین که زبان ما یک چیز بگوید وعمل ما چیز دیگری واگر اگوی ماخوب باشد مارانیز الگوی خوب جلوه می دهد (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه )ترجمه :همانا حضرت محمد(ص) برای شما الگوی نیکو است

سوم :

تربیت ایمانی اهل منزل:

تشویق وترغیب نمودن اهل خانواده ،بهترین عمل درقدم نخست برای تربیت ایمانی تشویق نمودن است واین تشویق نمودن رامیتوان ازراه های مختلف امتحان کرد:مثلا:یک زن برای شوهر ش میتواند نمازخواندن در مسجدرا جلوه دهد ازنماز خواندن درمنزل ،وبرایش یادآوری کند که نماز خواندن در مسجد چندین مرتبه ثواب آن بیشتر از نماز خواندن درمنزل است …..

و اگر میخواهد کدام صدقه ای را به کدام شخصی بدهد میتواند آنرا به دست فرزندش بدهد تا او آن مقدار پول را به شخص مقابل بدهد تا او هم یاد بگیرد چگونه صدقه داده میشود و یاکدام صندوق صدقه ای کوچکی را در داخل خانه خود نسب نماید تا تمام اعضای خانواه خویشاوندانی که داخل خانه او میشوند برای دادن صدقه تشویق شوند .

  • صدور دروس مفید برای تمام اعضای خانواده که با این کار هم معلومات دینی افراد بالا میرود و هم استعداد ها شگوفا میشود و هم کانون گرم خانواده معنادار می گردد.
  • نصب آیات ، احادیث ، مقوله ها و شعار ها در دیوار ها ویا جاهایی که دید بیشتری دارد این کار باعث یاد آوری موضوعات آتی میگردد.
  • نماز های دسته جمعی ، دعاهای دسته جمعی رفتن به تراویح در ماه مبارک رمضان .
  • اینها همه وهمه میتواند یک قدم موثر برای اصلاح خانوادۀ مان باشد با این کار ها دعوتگر ازیک طرف امر به معروف و نهی از منکر را که وظیفه هر مومن و مسلمان میباشد را ادا کرده و از طرف دیگر خانواده او برایش یک پشتیبانی میشوند که در راه دعوت او را هم کاری میکند .

در صورت انجام همه تلاشها اگر رهیاب نگشتند هدایت به دست خداوند متعال است چون وظیفه خود را انجام داده است

 

 

منابع :

  • رمز خوشبختی بانوی مسلمان
  • سیر در مسیر اصلاح خانواده
  • تربیت فرزندان
  • com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!