بوی بهار به مشام می رسد؛ بوی زندگی و نشاط، بویی که به قلبها حیاتی دوباره می بخشد؛ آری بوی سرشار از امید و حرکت. هرسال فصل بهار، یادآور خاطرات شیرین سا لهای گذشته است؛ و ما انسا نها، با خاطرات شیرین و زیبای گذشته، برای فصلی نو، بهاری جدید، لحظه شماری می کنیم؛ چرا که طراوت و صفا و حلاوت، درآن موج میزند. فصلی که خانواد ه ها دور هم جمع می گردند، و در پهن دشت های وسیع، برفرش سبز رنگ مخملی، با گلهای رنگارنگ معطر، دمی، می آسایند و خستگی و دغدغه های کاری و معیشتی را به باد صبا می سپارند. واقعاً؛ هم هی انسا نها نیاز دارند؛ با پدر و مادرو زن و فرزند در طبیعت ناب الهی، به سیر و سیاحت بپردازند. مهم نیست؛ چه بخورند و چه بپوشند، مهم کسب آرامشی است که؛ باعث تجدید روحیه می گردد، هما نگونه که در بهار قرآن، انرژی زیادی به روز ه داران می رسد، بهار طبیعت هم، انرژ یزایی خاص خودش را دارد. خداوند سفار شهای زیادی به انسا نها کرده است، تا به سیر و سیاحت در طبیعت بپردازند. چرا که زمین و آسما نها و هر آنچه در آن است؛ صنعتی از صنایع الهی است؛ با شنیدن موسیق یهای ناب، که از حنجر هی انواع پرندگان صادر می شود و یا صدای زیبای شُرشُر باران و حتی صدای وزش باد، در لابلای درختان متحد و موزون، آرامشی خاص، به روح انسان تزریق می گردد. آری اگر با چشم بصیرت، به شاه کارخلقت بنگریم؛ در فصل پر برکت بهار، در سها خواهیم گرفت. مشاهد هیِ خوشه گندم، ما را به یاد رحمت بی کران الهی می اندازد؛ که اگر یک دانه گندم بکاریم، چند دانه برداشت خواهیم

کرد؟ سبحان الله، خداوند با توجه به آیه ی 64 سوره واقعه، به کشاورزان یاد آورمی شود که، به قدرت خود مغرور نشوند.(أأَنَتمُْ تزََْرُعونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ (ترجمه: آیا شما آن را می رویانید، یا ما می رویانیم؟ چه زیبا صاحب کل جهان، به صورت استفهام انکاری کار رشد گیاهان را به خود نسبت می دهد؛ تا حاصل کار کشاورزان، آ نها را مغرور نکند. و من بیننده را، به تفکر بیندازد، آنچه گل و گیاه، که چشم مرا خیره کرده و قلم از وصف زیبایی هایش باز مانده، کار آفریدگار بی همتاست؛ که جمیل است و دوست دارجمال. او همه نعمات و برکاتش، دراختیار من انسان قرار داده، تا نهایت استفاده مؤثر از آن داشته باشم. یا رب، تورا سپاس، به خاطر همه ی موهبت های ویژه ات. پروردگارا؛ چه زیبا، کتاب خواندنی قرآن وکتاب دیدنیات طبیعت مکمل هم قرار داد های، و هر آنچه در قرآن می خوانم در طبیعت، آن را م یبینم. در آیه ی 99 انعام خودت را اینگونه معرفی کرده ای:
(وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(99 انعام)

ترجمه: و او کسی است که از ابرِ( آسمان، آب باران فرو م یفرستد، و ما )که خدائیم، با قدرت سترگ خود( به وسیل هی آن آب، همه رُستن یها را می رویانیم و از رُستن یها سبزینه بیرون م یآوریم و از آن سبزینه، دان ههای تنگاتنگ یکدیگر، و از شکوفه های درخت خرما خوشه های آویزان نزدیک بهم و در دسترس، و با غهای انگور و زیتون و انار پدید می سازیم که

 در شکل و مزه و بو و سود( هم قسم و یا متفاوت اند. بنگرید به میو ه ی نارس و رسیده ی یکایک آ نها، آ نگاه که میوه دادند. بی گمان در این )گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام میو ه ها( نشانه ها و دلایل (خداشناسی) است برای کسانی که حق را می پذیرند و بدان ایمان می آورند. و من هر سال بیشتر از سال قبل با تفکر درآیات و نشانه هایت با تو، ای رحمان و رحیم آشنا می گردم. واقعاً که نعمت فکر، نعمتی بس گرانبهاست؛ که انسان بوسیله آن کلید گنج های طلایی بدست می آورد. یارب؛ توفیقمان ده، تا از جمله افرادی که،قلبشان قفل گشته نگردیم و بتوانیم با تدبیری آگاهانه به حقایق برسیم. (افَلا يتَدََبرَُّونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلى قلُُوبٍ أقَفَْالهَُا ) محمد: 24

ترجمه: آیا دربار ه ی قرآن نمی اندیشند )و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی کنند؟( یا ای نکه بر د لها قف لهای ویژ های

زد هاند؟ پروردگارا؛ کمکم کن تا در بهارامسال بهترین استفاده را از گوش و چشم و قلبم داشته باشم؛ و تقلید کورکورانه، ازکسی نکنم؛ تا فردای قیامت بتوانند پاسخ سوالات خود را به بهترین وجه اداء کنند؛ چرا که خودت فرمود ه ای:

(و لتقَفُْ ماَ ليَسَْ لكََ بهِ علِمٌْ إنِ السَّمعَْ واَلبْصََر وَالفُْؤَادَ كُلُّ أولئكَِ كَانَ عَنهُْ مسَْئوُلً ١٧ :٣٦ ) ترجمه: از چیزی دنبال هروی مکن که از آن نا آگاهی. بی گمان )انسان در برابر کارهایی

که( چشم و گوش و دل همه )و سایر اعضاء دیگر انجام می دهند( مورد پرس و جوی ازآن قرار می گیرد.
پروردگارا؛ هما نگونه که با زنده کردن زمین، چشم و دل
زمینیان روشن گردانیده ای ، در قیامت وقتی ما را
دوباره زنده کردی، چشم و دلمان به اعمال صالح و رضایت خودت روشن گردان.آری، من یقین دارم، اگر در این دنیا از باغ و بوستانش آ ن طورکه رضایت خودت است استفاده کنم، ان شاء الله، بعد از زنده شدن، باغ و بوستانی بس نیکو و ماندگار، نصیبم خواهی نمود، و آنجا با خانواده مؤمنم خوش می گذرانم، و به حمد و ثنایت می پردازم. در جای جای قرآن ازجمله آی هی 21 سور هی طور به من وعده داد ه ای:

)وَالذَِّينَ آمَنوُا وَاتبَّعََتهُْمْ ذُرّيِتَّهُُم بإِيِمَانٍ ألَحَْقْناَ بهِمِْ ذُرّيِتَّهَُمْ وَمَا ألَتَنْاَهُم مّنِْ عَمَلهِمِ مّنِ شَيْء كُلُّ امرْئٍِ بمَِا كَسَبَ رَهيِنٌ (

ترجمه: کسانی که خودشان ایمان آورد هاند و فرزندانشان از ایشان در ایمان آوردن پیروی کرد ه اند، )در بهشت( فرزندانشان را بدیشان ملحق م یگردانیم ) تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذّت بیشتر ببرند( بی آنکه ما اصلاً از عمل آن کسان چیزی بکاهیم )و از اندوخته ی پدران و مادران چیزی برداریم و به فرزندانشان بدهیم، و یا بدین وسیله بر حسنات فرزندان بیفزائیم و یا گناهانشان را از این راه بزدائیم
(. چرا که هر کس در گرو کارهایی است که کرده است. منبع:: سایت اصلاح ایران

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!