گزارش از: آمنه حسن اسلامی
به ابتکار انجمن فرهنگی زنان افغان مربوط بخش خواهران جمعیت اصلاح به تاریخ ۲۵ عقرب سال ۱۳۹۳ هجری شمسی میز گرد پر شکوه تحت عنوان (تاثیر رسانه ها بر امت مسلمه و غیر مسلمه) در پشاور دایر گردید، برنامه را خواهر آمنه حسن اسلامی با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز نمود، معاقبا استادان دانشمند هر یک استاد نفیسه خطیبی، استاد نبیله احمدزاده و استاد سعیده جامی نظریات خویش را به شکل فشرده و مفید راجع به موضع محوله شان تقدیم نمودند که مورد توجه و استقبال گرم حاضرین قرار گرفتafghanistan-media.

محترمه استاد نفیسه خطیبی گفت: نقش رسانه ها در ذهنیت سازی جامعه بر هيچ کسی پوشيده نيست، زن که نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهد باید در رسانه ها هم نقش مهم واساسی خویش را ایفا نماید، البته نقش مثبت وسازنده ودور از ابتذال ورسوایې. غرب میخواهد بعنوان دفاع از حقوق زنان زن را بباد مسخره بگیرد، ودرین راستا مید یای کاذب سعی وتلاش گمراه کن را براه انداخته ولی زن مسلمان باید متوجه دسايس آنها بوده . وبايد در رساندن پيام اسلام نقش سازنده داشته باشد .

سپس محترمه استاد نبيله احمد زاده راجع به تاثیر رسانه ها بر جامعه سخنرانی نموده ومعلومات مفید وارزنده ای را به حاضرین تقدیم نمودند.

در قسمت اخیر پروگرام نوبت رسید به محترمه استاد سعيده جامی که راجع به اهمیت گزندهای رسانه ها معلومات مفصل وهمه جانبه تقدیم نمود. که سخنان همه استادان با دلگرمی زیاد از طرف مشارکین استقبال شدند.

در اخیر سوالات مهم از جانب حاضرین مطرح گردیدند که جوابات ارزنده، علمی ومفید از طرف استادان مذکور ارايه گردیند البته گرداننده پروگرام محترمه استاد هما بود وسر پرستی همه برنامه بدوش محترمه استاد عاليه ايشان بود.
محفل که ساعت دونيم بعد از ظهرآغاز گردیده بود ساعت چهارونيم بجه عصر با دعايیه اختتام يافت ومشارکين برنامه که مدیران، واستادان ليسه های پشاور بودند برنامه را یک ابتکار جدید ومفید ارزیابی نمودند واز اداره انجمن ودارالمعلمين اصلاح تشکری نموده وخواهان همچو برنامه ها در آینده گردیدند.

 

0 تبصره

از همه اولتر تبصر کنید!.

نظر خود را بنویسد!