خدا دوای درد ها

خدا به من توجهی ندارد. فکر می کنم نمازها و دعاهایم هیچ تأثیری بر من نمی گذارند. اگر غیر از این است پس چرا دیگر احساس رضایت ندارم، چرا فکر می کنم از خدا خیلی دور شده ام. خدا باید از من نفرت داشته باشد که من چنین زندگی یی دارم....
ادامه مطلب
بالا