توأمیت دیپلماسی وتجارت در زندگی سیاسی امریکا

نصیر احمد نویدی سیاست وتجارت دوعنوان جدا ناپذیردرزندگی اجتماعی امریکاییهاست که با همدیگرتلازم وتوأمیت کامل دارند. چنانچه شرکت های بزرگ وسرمایه داران درجه یک مصارف فعالیتهای سیاسی و کمپاین انتخاباتی سیاستمداران رامی...
ادامه مطلب

آزادی زن در سایه‌ی اسلام

ترجمه: تسنیم شواهد زیادی از کتاب و سنت نبوی و سیره‌ی خلفای راشدین، گویای این مطلب است که اسلام مقام والایی برای زن در نظر گرفته است و منزلتش را بالا برده است. اگر چه در قرن های اخیر بر اثر حاکم شدن عادتها و آداب و رسوم مخالف...
ادامه مطلب
بالا